Podklady k inauguračnému konaniu – doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Jaroslava Bednárika za profesora pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie inauguračného konania:

9. Tézy inauguračnej prednášky:

Názov inauguračnej prednášky

Interná marketingová komunikácia ako faktor zlepšovania sociálneho a environmentálneho povedomia v podnikateľskom prostredí

Tézy:

Implementácia internej marketingovej komunikácie v podnikateľských subjektoch v ostatnom období nadobúda čoraz väčšiu relevanciu v rámci holistického marketingu a jeho procesov.

V inauguračnej prednáške sa budem venovať základným charakteristikám a vymedzeniu internej marketingovej komunikácie v interakcii so spoločensky zodpovedným podnikaním s dôrazom na sociálny a environmentálny pilier. V internej komunikácii budem prezentovať jej dôležitosť vo vnútornom prostredí podnikateľského subjektu, v záujme zvyšovania povedomia manažérov a zamestnancov o jeho sociálnych a environmentálnych aktivitách. V prednáške predstavím aj praktické modely efektívnejšieho fungovania internej komunikácie, podporené vlastnými skúmaniami, ako aj vhodné a účinné komunikačné nástroje, ktorými sa dosiahne vyššia úroveň korporátnej kultúry, ako aj naplnenie strategických zámerov podnikateľských subjektov.

10. Oponenti:

V prípade potreby by jedného z oponentov mohol nahradiť doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. – FF UKF v Nitre.

11. Inauguračná komisia:

  • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie,
  • prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – FM PEVŠ v Bratislave.,
  • prof. Ing. Jaroslav Světlík PhD. – VŠPaP, Ostrava,
  • doc. Mgr. Ondřej Roubal, PhD. – VŠFS, Praha.

V prípade potreby by jedného z členov komisie mohol nahradiť: doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA, PhD. – VŠPaP, Praha.

12. Návrh inauguračnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora:

15. Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:

18.december 2019 – vzatie žiadosti späť.