Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 14.12.2015

2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie vymenúvacieho konania:

9. Tézy inauguračnej prednášky:

10. Oponenti:

11. Inauguračná komisia:

  • prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – FMK UCM v Trnave – predseda komisie
  • prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc.
  • prof. PhDr. Jaroslav Světlík, PhD. – VŠ podnikání a práva, Ostrava
  • prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. – FM UK Bratislava

12. Návrh inauguračnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora:

15. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania:
9.11.2016 udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor