Podklady k inauguračnému konaniu – doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.

Súbor podkladov a dokladov k inauguračnému konaniu docenta Jozefa Darma za profesora v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za profesora:

2. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 11. júl 2019

Odstránenie nedostatkov: konanie je prerušené do lehoty odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na jeden rok, t.j. do 11.júl 2020