Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Denisy Jánošovej, PhD. za docentku v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docentku:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

9. Tézy habilitačnej prednášky:

10. Oponenti:

V prípade potreby by jedného z oponentov mohol nahradiť prof. Ing. Miroslav Majtán, CSc. – FPM EUBA v Bratislave.

11. Habilitačná komisia:

  • prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – FMK UCM v Trnave – predseda habilitačnej komisie
  • prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – Vysoká škola podnikání a práva v Ostrave
  • prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – PEVŠ v Bratislave.

V prípade potreby by jedného z členov komisie mohol nahradiť doc. Ing. Anton Kretter, PhD.

12. Návrh habilitačnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:
15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
20.4.2017 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave