Podklady k habilitačnému konaniu – Ing. Andrej Trnka, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Ing. Andrej Trnka, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

9. Tézy habilitačnej prednášky:

10. Oponenti:

V prípade potreby by jedného z oponentov mohol nahradiť doc. PhDr. Karol Orban, PhD. – FSV UK v Prahe.

11. Habilitačná komisia:

  • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie
  • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – UKF Nitra
  • doc. Ing. Anton Kretter, PhD.

V prípade potreby by jedného z členov mohol nahradiť prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – PEVŠ.

12. Návrh habilitačnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
14.2.2017 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave