Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Łukasza P. Wojciechowskeho za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Téma habilitačnej práce 

  • Ambientná reklama a jej percepcia generáciou Y

4. Profesijný životopis:

5. Prehľad pedagogickej činnosti:

6. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

7. Zoznam publikácií:

8. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

9. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

10. Tézy habilitačnej prednášky:

Marketingová komunikácia v ambientných médiách a ich inšpirácia umením.

Tézy:

  1. Definícia ambientných médií.
  2. Formy a druhy umenia súvisiace verejným priestorom.
  3. Inšpirácie a implementácia a umenia v ambientných marketingových komunikátoch.

11. Oponenti:

12. Habilitačná komisia:

  • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. – FMK UCM v Trnave – predsedníčka komisie,
  • doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. – FF UKF v Nitre,
  • doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. – EU UMB v Banskej Bystrici.

V prípade potreby by jedného z členov komisie mohol nahradiť:

  • prof. Ing. Jaroslav Světlík PhD. – Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava.

13. Návrh habilitačnej komisie:

14. Rozhodnutie vedeckej rady:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

  • 19. november 2019: udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave.