Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Łukasz P. Wojciechowski, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Łukasza P. Wojciechowskeho za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Téma habilitačnej práce 

  • Ambientná reklama a jej percepcia generáciou Y

4. Profesijný životopis:

5. Prehľad pedagogickej činnosti:

6. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

7. Zoznam publikácií:

8. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

9. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

10. Tézy habilitačnej prednášky:

11. Oponenti:

  • doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
  • prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • prof. dr. hab.Agnieszka Ogonowska, PhD.

12. Habilitačná komisia:

13. Návrh habilitačnej komisie:

14. Rozhodnutie vedeckej rady:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: