Oznámenie o habilitačnej prednáške – PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že:

Dňa 26.augusta 2020 o 9.30 hod. sa v Aule J. Matúša, Bučianska 4/A v Trnave, uskutoční:

  • habilitačná prednáška PhDr. Viery Kačinovej, PhD., odbornej asistentky na FMK UCM v Trnave, na tému „Mediálna kompetencia ako konvergovaná kľúčová kompetencia“
  • a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Koncepcie rozvoja mediálnej kompetencie v kontexte nových trendov médií a paradigmatických zmien mediálnej výchovy“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.