Štátne skúšky

Bakalárske i magisterské štátne skúšky sa skladajú z obhajoby záverečnej práce a zodpovedania otázok z 3 predmetov – povinných (PP) a povinne voliteľných (PVP) alebo výberových (VP).

Zoznam okruhov z jednotlivých predmetov štátnej bakalárskej a magisterskej skúšky podľa študijných programov:

 • KOMU (masmediálna komunikácia),
 • MARK (marketingová komunikácia),
 • AMES (aplikované mediálne študiá),
 • VZME (vzťahy s médiami – media relations),
 • TEDI (teória digitálnych hier).

Všetky informácie o termínoch štátnych skúšok, odovzdávaní záverečných prác a ostatných súvisiacich dokumentov sú dostupné v sekcii Záverečné práce.

*V prípade potreby budú štátne skúšky realizované bezkontaktnou formou, inštrukcie budú v dostatočnom predstihu zverejnené vo forme príslušného usmernenia.

 

Aktuality

KOMU

Masmediálna komunikácia – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

Tieto okruhy platia pre študentov denného aj externého štúdia:

 1. Teória masmediálnej komunikácie
 2. Formy a metódy masmediálneho pôsobenia (PP)
 3. Ústavne autorské a masmediálne právo – aktualizované 

Mgr. okruhy:

Tieto okruhy platia pre študentov denného aj externého štúdia:

 1. Masmediálna komunikácia – teória a dejiny (PP) 
 2. Teória a vývoj rozhlasovej a televíznej žurnalistiky (PVP)*
  Teória a vývoj filmu (VP)*
  Teória a vývoj tlače (PVP)*
 3. Proces vzniku AV komunikátu (VP)*
  Základné občianske práva a ich ochrana (VP)*
  Systém masmédií na Slovensku (VP)*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

MARK

Marketingová komunikácia – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

Okruhy otázok pre denných aj externých študentov: 

 1. Teória marketingu a marketingovej komunikácie
 2. Marketingové analýzy a stratégie 
 3. Ústavne autorské a masmediálne právo – aktualizované 

Mgr. okruhy:

Okruhy otázok pre denných aj externých študentov: 

 1. Interdisciplinárne aspekty marketingovej komunikácie AKTUALIZOVANÉ 4. 12. 2020
 2. Manažment marketingovej komunikácie v trhovom prostredí (PP) 
 3. Marketing v médiách (PVP)*
  Právo v podnikateľskej praxi (PVP)*
  Marketingový výskum (PVP)*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

AMES

Aplikované mediálne štúdiá – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

Nové okruhy otázok pre denných študentov:

 1. Teória a dejiny masovej komunikácie 
 2. Mediálna výchova a mediálne kompetencie 
 3. Spoločenskovedný základ médií 

Mgr. okruhy:

Od akademického roka 2016/2017 sa zmenili názvy predmetov a okruhy otázok štátnicových predmetov, ktoré platia iba pre študentov denného štúdia:

Denní študenti: 

 1. Teória mediálnej výchovy (PP) 
 2. Teória výučby mediálnej výchovy (PP) 
 3. Spoločenskovedný základ médií (PP) 

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

VZME

TEDI

Teória digitálnych hier

Bc. okruhy:

Na základe zosúlaďovania študijného programu teória digitálnych hier budú študenti, ktorí štátnicujú od AR 2021/2022 a nie sú v nadštandardnej dĺžke štúdia, štátnicovať z upravených, resp. nových predmetov:

 1. Teória masmediálnej komunikácie
 2. Mediálne a kultúrne aspekty digitálnych hier
 3. Teória digitálnych hier

Predmet teória masmediálnej komunikácie zostáva nezmenený. Pribudol predmet mediálne a kultúrne aspekty digitálnych hier, ktorý pozostáva z veľkej miery z otázok, ktoré boli doteraz v predmete teória digitálnych hier. V rámci predmetu teória digitálnych hier sú nové otázky (z predmetov etika nových médií, dejiny digitálnych hier, herné mechaniky a niektoré otázky zostali pôvodné). V rámci štátnicových predmetov nebudú študenti po novom skúšaní z predmetu autorské a mediálne právo. Pre študentov pripraví Katedra digitálnych hier školenie, na ktorom pedagógovia vysvetlia, na čo sa pripraviť v rámci nových otázok. Termín zverejníme čoskoro. 

Čo sa týka študentov, ktorí sú v nadštandardnej dĺžke štúdia, tí pôjdu podľa starých predmetov:

 1. Teória masmediálnej komunikácie 
 2. Autorské a mediálne právo 
 3. Teória digitálnych hier

Mgr. okruhy:

 1. Teória masmediálnej komunikácie a digitálnych hier (PP)
 2. Marketing a marketingová komunikácia v digitálnych hrách (PP) 
 3. Psychologické, sociologické a edukačné aspekty digitálnych hier (PP) 

Priebeh ŠS počas pandémie

Štátne skúšky – júl 2020

Júlové štátnice – aktualizované informácie.

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia:

 1. Minimálne 24 hodín pred začatím štátnej skúšky pošlite vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie. Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Zoznam tajomníkov a komisií nájdete tu.
 2. Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom. Prezentáciu pomenujte v tvare PRIEZVISKO_MENO a kontrolu originality v tvare PRIEZVISKO_MENO_ORIGINALITA.
 3. Na štátnu skúšku dostanete tzv. “časenku” – čas kedy budete začínať. Dostavte sa 15 min predtým (skôr nie). Časenky budú zverejnené v systéme AIS spolu s miestnosťou.
 4. Prineste si vlastné písacie potreby (perá nie ceruzky) na prípravu odpovedí na otázky, ktoré si vyžrebujete.
 5. Pri vstupe vám bude odmeraná teplota. V prípade ak máte teplotu zvýšenú budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník vám následne vysvetlí ďalší postup. Treba si tiež dezinfikovať ruky. 
 6. V deň štátnic študenti zaplatia aj organizačný poplatok vo výške 8 € (pri vstupe do budovy pred meraním teploty).
 7. Pri vstupe zároveň odovzdajte licenčnú zmluvu, ak ste ju nestihli poslať poštou.
 8. Po celý čas majte na tvári rúško (aj počas štátnej skúšky).
 9. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z predmetov.
 10. Na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť.
 11. Oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia.
 12. V každej miestnosti bude k dispozícii voda. 
 13. Hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.
 14. Po skončení štátnej skúšky opustite hneď budovu. Výsledok štátnej skúšky nájdete v systéme AIS.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky. Povolené sú len vlastné písacie potreby, poprípade text obhajoby, ktorý ale počas prípravy otázok odložíte u tajomníka.

ŠS jún 2021

Štátne skúšky 21. – 28. 6. 2021

 1. Deň pred začatím štátnej skúšky pošlete vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie (zoznam tajomníkov spolu s kontaktmi na nich bude zverejnený najneskôr 48 h pred štátnou skúškou). Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom.
 2. Na štátnu skúšku dostanete tzv. “časenku” – čas, kedy budete začínať. Dostavte sa 15 min predtým (skôr nie). Pri vstupe vám bude odmeraná teplota. V prípade, že budete mať zvýšenú teplotu, budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník vám následne vysvetlí ďalší postup.
 3. Pri vstupe zároveň odovzdajte licenčnú zmluvu, ak ste ju nestihli poslať poštou.
 4. Po celý čas majte na tvári rúško (aj počas štátnej skúšky).
 5. Na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť.
 6. Oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia.
 7. Hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.
 8. Po skončení štátnej skúšky opustite hneď budovu. Výsledok štátnej skúšky nájdete v AIS-e.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky.

Podľa § 63, odsek 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov verejné.  Fakulta v rámci pandemickej situácie, v súlade s bodom 9 §108 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje verejný prenos zvukovým nahrávaním štátnic. Nahrávka bude archivované po dobu min. 3 mesiacov a bude dostupná na požiadanie. 

V prihláške na štátnu skúšku, ktorú dáte podpísať školiteľovi bakalárskej alebo diplomovej práce, vypíšete zvolené predmety štátnej skúšky.

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o predčasný termín bakalárskych štátnych skúšok 
Prihláška na štátnu skúšku 
Prihláška na štátnu skúšku (VZME) – vzor

 
Späť hore ↑