Štátne skúšky

Bakalárske i magisterské štátne skúšky sa skladajú z obhajoby záverečnej práce a zodpovedania otázok z 3 predmetov – povinných (PP) a povinne voliteľných (PVP) alebo výberových (VP).

Zoznam okruhov z jednotlivých predmetov štátnej bakalárskej a magisterskej skúšky podľa študijných programov:

 • KOMU (masmediálna komunikácia),
 • MARK (marketingová komunikácia),
 • AMES (aplikované mediálne študiá),
 • VZME (vzťahy s médiami – media relations),
 • TEDI (teória digitálnych hier) .

Všetky informácie o termínoch štátnych skúšok, odovzdávaní záverečných prác a ostatných súvisiacich dokumentov sú dostupné v sekcii Záverečné práce.

*V prípade potreby budú štátne skúšky realizované bezkontaktnou formou, inštrukcie budú v dostatočnom predstihu zverejnené vo forme príslušného usmernenia.

Aktuality

KOMU

Masmediálna komunikácia – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

Tieto okruhy platia pre študentov denného aj externého štúdia:

 1. Teória masmediálnej komunikácie [164.3 KB, application/pdf]
 2. Formy a metódy masmediálneho pôsobenia (PP) [207.3 KB, application/pdf]
 3. Ústavne autorské a masmediálne právo-aktualizované [283.6 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

Tieto okruhy platia pre študentov denného aj externého štúdia:

 1. Masmediálna komunikácia - teória a dejiny (PP) [126.6 KB, application/pdf]
 2. Teória a vývoj rozhlasovej a televíznej žurnalistiky [160.4 KB, application/pdf]*
  Teória a vývoj filmu (VP) [184.0 KB, application/pdf]*
  Teória a vývoj tlače (PVP) [179.0 KB, application/pdf]*
 3. Proces vzniku AV komunikátu (VP) [120.0 KB, application/pdf]*
  Základné občianske práva a ich ochrana (VP) [147.8 KB, application/pdf]*
  Systém masmédií na Slovensku (VP) [166.7 KB, application/pdf]*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

MARK

Marketingová komunikácia – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

Okruhy otázok pre denných aj externých študentov: 

 1. Teória marketingu a marketingovej komunikácie [95.9 KB, application/pdf]
 2. Marketingové analýzy a stratégie [119.3 KB, application/pdf]
 3. Ústavne autorské a masmediálne právo-aktualizované [283.6 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

Okruhy otázok pre denných aj externých študentov: 

 1. Interdisciplinárne aspekty marketingovej komunikácie [546.7 KB, application/pdf]
 2. Marketingové a manažérske procesy (PP) [213.3 KB, application/pdf]
 3. Marketing v médiách (PVP) [166.7 KB, application/pdf]*
  Právo v podnikateľskej praxi (PVP) [118.1 KB, application/pdf]*
  Marketingový výskum (PVP) [192.8 KB, application/pdf]*

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

AMES

Aplikované mediálne štúdiá – okruhy tém na štátne skúšky

Bc. okruhy:

Nové okruhy otázok pre denných študentov:

 1. Teória a dejiny masovej komunikácie [174.2 KB, application/pdf]
 2. Mediálna výchova a mediálne kompetencie [376.2 KB, application/pdf]
 3. Spoločensko - vedný základ médií [216.9 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

Od akademického roka 2016/2017 sa zmenili názvy predmetov a okruhy otázok štátnicových predmetov, ktoré platia iba pre študentov denného štúdia:

Denní študenti: 

 1. Teória mediálnej výchovy (PP) [192.8 KB, application/pdf]
 2. Teória výučby mediálnej výchovy (PP) [189.1 KB, application/pdf]
 3. Spoločensko-vedný základ (PP) [201.7 KB, application/pdf]

* z predmetov označených hviezdičkou si vyberáte len jeden predmet

VZME

Media relations – state exam topics

Bachelor topics

 1. Theory of Mass Media Communication (CC) [165.7 KB, application/pdf]
 2. Media Marketing and Public Relations [355.8 KB, application/pdf]
 3. Media Psychology and Sociology of the Media [162.9 KB, application/pdf]

Slovenská verzia

 1. Teória masmediálnej komunikácie [159.2 KB, application/pdf]
 2. Mediálny marketing a Public Relations [358.6 KB, application/pdf]
 3. Psychológia a sociológia médií [161.7 KB, application/pdf]

TEDI

Teória digitálnych hier

Bc. okruhy:

 1. Teória masmediálnej komunikácie [161.4 KB, application/pdf]
 2. Autorské a mediálne právo [161.1 KB, application/pdf]
 3. Teória digitálnych hier [160.7 KB, application/pdf]

Mgr. okruhy:

 1. Teória masmediálnej komunikácie a digitálnych hier (PP) [163.5 KB, application/pdf]
 2. Marketing a marketingová komunikácia v digitálnych hrách (PP) [157.1 KB, application/pdf]
 3. Psychologické, sociologické a edukačné aspekty digitálnych hier (PP) [158.8 KB, application/pdf]

V prihláške na štátnu skúšku, ktorú dáte podpísať školiteľovi bakalárskej alebo diplomovej práce, vypíšete zvolené predmety štátnej skúšky.

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o predčasný termín bakalárskych štátnych skúšok [47.6 KB, application/msword]
Prihláška na štátnu skúšku [xls, 163 KB]
Prihláška na štátnu skúšku (VZME) - vzor [79.9 KB, application/vnd.ms-excel]

 
Späť hore ↑