Prijímacie konanie na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave absolvuje takmer 670 uchádzačov. Prebieha online

Prijímacie skúšky absolvujú uchádzači v piatich študijných programoch prostredníctvom platformy Moodle.

Skúška pozostáva z testu všeobecného prehľadu a znalosti mediálnej problematiky a cudzieho jazyka. „Jednotlivé testy obsahujú 50 otázok. Časový limit na každý je 60 minút. Oba testy pozostávajú z uzatvorených otázok s možnosťou výberu jednej správnej odpovede,“ spresňuje Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave.

Každý účastník prijímacej skúšky dostal vopred svoj alias, prostredníctvom ktorého sa prihlási do testu. Vyhodnotenie získa automaticky po odoslaní testu na svoju e- mailovú adresu. Výsledky budú zverejnené aj na stránke fakulty.

„Z dôvodu mimoriadnej situácie a bezpečnostných opatrení sme sa prijímacie skúšky rozhodli zrealizovať online. Uchádzači tak môžu prijímacie konanie absolvovať zo svojich domovov. Rovnako sme takouto formou umožnili uchádzačom zasielať prihlášky a všetky potrebné dokumenty,“ uviedla dekanka FMK UCM v Trnave Ľudmila Čábyová.

Prijímaciu skúšku takouto formou absolvuje 667 študentov v piatich študijných programoch. Uchádzači o štúdium na študijnom programe Teória digitálnych hier okrem testu absolvujú aj online pohovor.

„Celkovo si na denné štúdium na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave podalo prihlášku 910 študentov. 243 bolo prijatých bez prijímacích skúšok na základe dobrého prospechu na strednej škole. Na externé štúdium je možné si podať prihlášku do konca augusta,“ doplnil A. Brník.

V čase mimoriadnych opatrení zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave formou online výučby viac ako 1 790 prednášok a konzultácií. Celkový čas strávený online výučbou predstavuje 2 598 hodín. Priemerná dĺžka video hovoru bola 87 minút.