Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2019

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA (3. poschodie) 23. januára 2019 so začiatkom o 09.00 hod.  Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality vytlačený z AISu (týka sa iba tých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej … Viac →

Oznam pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia na FMK UCM v Trnave

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná forma štúdia), marketingová komunikácia (denná a externá forma štúdia), aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia), vzťahy s médiami (denná forma štúdia), teória digitálnych hier (denná forma štúdia) a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe masmediálna komunikácia (externá forma štúdia), teória digitálnych hier (externá forma štúdia), že … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. (!!!). Upozorňujeme študentov, že na štátnu skúšku si musia priniesť výsledok kontroly originality vytlačený z AIS inak nebudú pripustení k štátnej skúške. Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Bakalárske a rigorózne štátne skúšky Komisia … Viac →

Predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky KOMU, MARK, AMES, VZME, TEDI

Študenti 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v štúdijnych programoch: KOMU (denná forma štúdia a externá forma štúdia – 4. rok Bc. štúdia), MARK (denná a externá forma štúdia), AMES (denná forma štúdia), VZME (denná forma štúdia), TEDI (denná forma štúdia), ktorí majú odôvodnený záujem o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, musia pri podávaní žiadostí o predčasnú skúšku postupovať podľa … Viac →