Priebeh štátnych skúšok v mesiaci júl v aktuálnej pandemickej situácii – aktualizované!

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia:

 1. Na štátnu skúšku sa záväzne prihlasujete prostredníctvom prihlášky, ktorú pošlete elektronicky najneskôr do 8. júla 2020. Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte a pošlete až vtedy, keď v AIS budete mať zaevidované všetky hodnotenia. V rámci Mgr. stupňa štúdia potrebujete mať 90 kreditov, v rámci Bc. stupňa štúdia musíte dosiahnuť 155 kreditov.
  Bakalári posielajú prihlášku na e-mail  prihlasky.statnicebc(at)fmk.sk
  Magistri prihlášku posielajú na e-mail prihlasky.statnicemgr(at)fmk.sk
  Takto poslaná prihláška nemusí byť podpísaná.
 2. Na štátnu skúšku vás do systému AIS prihlasujú referentky študijného oddelenia FMK na základe mailom prijatej prihlášky.
 3. Licenčné zmluvy posielate poštou na adresu Študijného oddelenia FMK. Posielate 2 typy licenčných zmlúv (tak ako vám ich ponúka systém AIS) v 2 exemplároch. Všetky 4 licenčné zmluvy musia byť podpísané vami.
 4. Minimálne 24 hodín pred vašim termínom štátnej skúšky pošlite vašu prezentáciu obhajoby BP/DP a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie. Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Zoznam tajomníkov zverejníme čoskoro. Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom. Prezentáciu pomenujte v tvare PRIEZVISKO_MENO a kontrolu originality v tvare PRIEZVISKO_MENO_ORIGINALITA.
  Rozdelenie tajomníkov tu!
 5. Na štátnu skúšku dostanete tzv. “časenku” – čas kedy budete začínať. Na miesto konania štátnej skúšky sa dostavte 20 min predtým. Dátum, presný čas a miestnosť zaradenia na štátnu skúšku nájdete v systéme AIS.
 6. Na štátnu skúšku si prineste vlastné písacie potreby (perá, nie ceruzky) na prípravu odpovedí na otázky, ktoré si vyžrebujete.
 7. V prípade aplikačnej časti práce si prineste aj vami vytvorené dielo, aby si ho mohla pozrieť komisia.
 8. Pri vstupe do budovy vám môže byť odmeraná teplota. V prípade ak máte teplotu zvýšenú budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník vám následne vysvetlí ďalší postup. Treba si tiež dezinfikovať ruky.
 9. V deň štátnic študenti zaplatia aj organizačný poplatok vo výške 8 € (pri vstupe do budovy pred meraním teploty).
 10. Po celý čas majte na tvári rúško (aj počas štátnej skúšky).
 11. Pri vstupe do miestnosti, kde bude prebiehať štátna skúška, odovzdajte tajomníkovi 2x vytlačenú záverečnú prácu v hrebeňovej väzbe.
 12. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z predmetov.
 13. Na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť.
 14. Oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia.
 15. V každej miestnosti bude k dispozícii voda.
 16. Hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.
 17. Po skončení štátnej skúšky opustite hneď budovu. Výsledok štátnej skúšky nájdete v systéme AIS.
 18. Potvrdenia a ukončení štúdia sa budú posielať poštou.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky. Povolené sú len vlastné písacie potreby.