študijné programy na fmk

Študijné programy na FMK UCM v Trnave prešli viacerými zmenami

Reagujú na trendy v spoločnosti aj potreby pracovného trhu. Štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je tak ešte atraktívnejšie.

Okrem postupného dobudovávania technického a materiálneho vybavenia prešli v minulom roku viacerými zmenami aj niektoré študijné programy – marketingová komunikácia a teória digitálnych hier. Ostatné študijné programy prechádzajú zmenami práve v tomto období, pričom budú platiť od budúceho akademického roka.

Viaceré predmety aktualizovali svoj obsah a do štúdia sa začlenili nové predmety, ktoré reagujú na súčasné trendy v spoločnosti, ale aj potreby pracovného trhu. Absolventi tak získajú najnovšie poznatky a zároveň budú lepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce. 

Študenti majú k dispozícii aj moderné priestory na výučbu a semináre, tz. design thinking lab. Zdroj: FMK UCM v Trnave

Zmeny reagujú na digitalizáciu aj šírenie dezinformácií

Zmenami prešli študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia. Novinkou je napríklad novoakreditovaný doktorandský stupeň štúdia zameraný na výskum dezinformácií a mediálnej gramotnosti. Téma falošných správ, kritického myslenia a rôznych foriem propagandy je však súčasťou aj magisterských stupňov štúdia. 

Prioritou je praktické zameranie štúdia

Fakulta masmediálnej komunikácie je známa predovšetkým prakticky orientovaným štúdiom, čo umožňuje absolventom nájsť si zaujímavú prácu s adekvátnym ohodnotením. Praktické zručnosti a skúsenosti získavajú najmä v rámci povinne voliteľných predmetov. Tie ponúkajú zameranie na audiovizuálnu tvorbu, prácu s kamerou, strih alebo produkciu. Študenti majú k dispozícii vlastné rozhlasové štúdio, z ktorého vysielajú na reálnych FM vlnách, alebo redakciu jedného z najoceňovanejších študentských časopisov Atteliér.

Praktické zameranie dopĺňajú predmety venované reklamnej alebo umeleckej fotografii, digitálnemu marketingu alebo tvorbe digitálnych hier.

Médiá v centre pozornosti

Fokus na digitálne technológie dominuje vo väčšine študijných programov. Silné však zostáva aj zastúpenie tradičných médií a príprava absolventov na prácu v televíznom a rozhlasovom vysielaní či v redakciách printových médií, na ktorú pripravuje absolventov najmä študijný program masmediálna komunikácia.

„Prakticky orientované povinne voliteľné a výberové predmety pomáhajú študentkám a študentom pripraviť sa na tvorivé pôsobenie v rôznych mediálnych odvetviach. V rámci štúdia je možné získať praktické skúsenosti s tvorbou a distribúciou rôznych mediálnych obsahov a multimediálnych či umeleckých výstupov.

Štúdium pripravuje absolventky a absolventov na pracovné pozície žurnalistov, komentátorov, rozhlasových a televíznych moderátorov, producentov, mediálnych manažérov, analytikov médií, špecialistov na sociálne médiá, onlinových editorov či odborníkov pôsobiacich v mediálnych agentúrach,“ vysvetľuje doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., zástupkyňa vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie.

Nové predmety aj moderné spôsoby vyučovania

Okrem nových predmetov pribudli do študijného plánu aj moderné metódy a spôsoby vyučovania. Študenti tak pracujú na vybraných seminároch pomocou metódy design thinking, ktorá umožňuje aplikovať princípy dizajnu a kreatívneho riešenia zložitých problémov so zameraním na potreby užívateľa. Tieto metódy sú súčasťou najmä študijného programu marketingová komunikácia.

„Aktuálny trendom sme prispôsobili viaceré predmety zamerané na digitálny marketing, obsahový marketing, sociálne médiá, online marketing, digitálne marketingové platformy a systémy alebo základy UX. Študenti sa na týchto predmetoch učia pracovať s platformami ako Google Workspace, Data Studio, Mailchimp, Later, Zoomsphere, BuzzSumo, Adobe Master Collection, Adobe Spark, Spotify, Google Analytics, Hotjar, Google Play a mnoho iných,“ dopĺňa vedúca Katedry marketingovej komunikácie Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

Od praktickej tvorby obsahu k porozumeniu médií

Na aktuálne trendy reaguje aj študijný program aplikované mediálne štúdiá, ktorý je zameraný na všestrannú orientáciu v systéme fungovania médií a informácií vrátane ich vplyvu na jednotlivca a spoločnosť.

„Absolventi sa uplatnia ako tvorcovia a koordinátori mediálnych a informačných projektov, mediálni analytici, ďalej v oblasti prevencie rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií, tvorcovia mediálnych, informačných, osvetových a preventívnych kampaní v oblasti dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov a hybridných hrozieb, lektori a metodici so zameraním na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám a informačným zdrojom,“ vysvetľuje doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., vedúci Katedry mediálnej výchovy.

Herný festival, game jamy aj e-športové turnaje

Modernizáciou prešiel aj študijný program teória digitálnych hier, ktorý ponúka moderné štúdium zamerané na tvorbu digitálnych hier, ale aj ich marketing a analýzu.

„V rámci zosúlaďovania študijného programu sme sa snažili zamerať obsah štúdia viac na digitálne hry. Pribudlo niekoľko povinných predmetov s teoretickým zameraním, napríklad dejiny digitálnych hier, ktoré mapujú históriu zahraničných i slovenských herných titulov a vývoja tohto segmentu. Okrem toho sa už v prvom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia venujeme herným mechanikám a naratívnemu dizajnu,“ dopĺňa vedúca Katedry digitálnych hier Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

V obsahu štúdiu tiež pribudli štyri nové voliteľné predmety zamerané na grafiku, ktoré prevedú študenta základmi dizajnu hernej postavy, predmetu či prostredia. Novinkou je aj predmet herná žurnalistika. Praktické zručnosti si študenti môžu aj naďalej rozvíjať v rámci tradičných game jamov, súťaží v elektronických športoch alebo organizovaním herného festivalu Unicon.

študijné programy na fmk

Praktické zručnosti si študenti TEDI môžu rozvíjať v rámci tradičných game jamov, súťaží v e-športoch alebo organizovaním Uniconu. Zdroj: FMK UCM v Trnave

Praktické zadania a prípadové štúdie

Študijný program vzťahy s médiami prináša taktiež viacero zmien a noviniek, ktoré reagujú na potreby trhu v oblasti komunikácie s verejnosťou. Výučba sa realizuje v anglickom jazyku a už počas štúdia riešia študenti praktické zadania z oblasti media relations, krízovej komunikácie či tvorby PR kampaní.

„Študijný program zároveň reaguje na zmeny na komunikačnom trhu. Študenti tak prichádzajú do kontaktu aj s témami, ako sú digitálne PR, manažérske zručnosti či práca s dátami,“ spresňuje doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

Modernizácia vybavenia aj priestorov

Zmenami a modernizáciou neprešli len študijné programy, ale aj priestory, učebne a vybavenie, ktoré slúži najmä na praktickú výučbu. 

Študenti majú k dispozícii napríklad moderné priestory na výučbu a semináre, tz. design thinking lab, ktoré prebiehajú s aplikáciou inovatívnych metód, akými sú design thinking, game based learning a project based learning.

Novinkou je laboratórium neuromarketingových štúdií, ktoré slúži nielen na základný, ale aj aplikovaný výskum. Moderné zariadenie umožňuje skúmať emócie prostredníctvom analýzy tvárovej biometrie. Dokáže tiež sledovať pohyby očí, časové intervaly pohybov a ich smerovanie pri percepcii reklamných komunikátov alebo prezeraní webových stránok.

študijné programy na fmk

Zariadenie skúma emócie či pohyby očí, sleduje aj kožnú vodivosť. Zdroj: FMK UCM v Trnave

Laboratórium umožňuje súčasne sledovať a zaznamenávať kožnú vodivosť, ktorá sa mení v závislosti od prežívania určitých emócií. Prostredníctvom tejto metódy možno rozoznať, aké emócie prežívajú respondenti počas konfrontácie so skúmaným podnetom, ako veľmi sú tieto emócie silné a aký vplyv môžu mať na jeho ďalšie správanie.

V rámci modernizácie sa modernizovali aj rozhlasové laboratóriá, z ktorých vysiela aj rádio Aetter ako jediné študentské rádio na FM vlnách. V súčasnosti sa pripravuje laboratórium rozšírenej a virtuálnej reality, ako aj modernizácia televízneho laboratória, v ktorom je možné riešiť vedecko-výskumné zadania v oblasti masmediálnych štúdií.

Jedinečným projektom, ktorý prepája vedecké aktivity fakulty s praxou je MethodLab.