Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Na FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2003. Vzdelanie dosiahla na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálna komunikácia: Bc. – 2001, Mgr. – 2003 a PhD. – 2012. Vo svojom výskume a štúdiu sa zaoberá predovšetkým oblasťou mediálneho systému a systému tradičných elektronických médií, televíznym vysielaním (vysielacou štruktúrou a trendmi vo vysielaní), normatívnymi teóriami médií – spoločenskou zodpovednosťou médií. Na FMK UCM … Viac →

Podnetová komisia

Podnetová komisia FMK UCM je poradný orgán dekana FMK UCM, ktorý sa zaoberá vybavovaním otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov (ďalej len „podnety“) orientovaných predovšetkým na študentov, ale aj na zamestnancov a tretie osoby. V pôsobnosti Podnetovej komisie FMK UCM je prijímanie, posudzovanie a prerokovanie podnetov týkajúcich sa porušenia etického kódexu UCM (vnútorný predpis … Viac →

Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti je riešená na celouniverzitnej úrovni. Detailné informácie nájdete v príslušnej sekcii na webovej stránke univerzity. Pracovná skupina pre rodovú rovnosť Členovia a členky pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na FMK UCM: doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA Mgr. Anna Hurajová, PhD. PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA PhDr. Oľga … Viac →