mediálne a informačné kompetencie

Dodatočné prijímačky na PhD. štúdium: Buď doktorandom nového programu mediálne a informačné kompetencie

Záujemcovia o najnovší študijný program v III. stupni na FMK UCM v Trnave sa môžu hlásiť do 28. januára.

Ide o mediálne a informačné kompetencie, pričom je možné zvoliť si aj dennú (3 roky), aj externú formu štúdia (4 roky).

Termín podania prihlášky na PhD. stupeň štúdia: do 28. 1. 2022 (rozhoduje dátum prijatia na podateľni UCM).

Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: 31. 1. 2022

Poplatok za prijímacie konanie: 40 € – doktorandské štúdium

Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 32107
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na základe opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 6. septembra 2018, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekana FMK UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v externej forme štúdia nasledovne:

  • PhD. študijné programy: 950 € ročne (štvorročné študijné programy).
Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy:

Podmienky pre prijatie na doktorandské študijné programy na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v študijnom programe mediálne a informačné kompetencie:

  1. O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore.
  2. Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva na formulári s prílohami. Tlačivo prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) je uchádzačom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk – alebo sadá zakúpiť v špecializovaných predajniach (tlačivá, kancelárske potreby, a pod.).
  3. V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.
  4. K prihláške na doktorandské štúdium je uchádzač povinný priložiť projekt dizertačnej práce (odporúčaný rozsah 5 – 7 strán).
  5. K prihláške uchádzač prikladá potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Doktorandské študijné programy môže študovať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijných odboroch mediálne a komunikačné štúdiá alebo v iných príbuzných študijných odboroch.

K prihláške uchádzač priloží:
životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností.

Uchádzač o externú formu štúdia predloží potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore.

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:
Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.
Presun termínu výberového konania nie je možný.
Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.
Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).
Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia.

Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 zašle fyzickú prihlášku s potrebnými prílohami na adresu fakulty.

Adresa:
Oddelenie kvality a vedy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Témy dizertačných prác na AR 2021/2022 v študijnom programe mediálne a informačné kompetencie nájdete v tomto dokumente.

Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní nájdete na tejto stránke.