Najčastejšie otázky, ktoré sa študenti pýtajú v súvislosti s vyučovaním počas pandémie

Čo ak budem chorý/á alebo mám podozrenie?

Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na prednáške, seminári, cvičení, ak predmetnú prednášku, seminár, cvičenie nie je možné absolvovať dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje.

Študent s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej výučby (bezodkladne opustí univerzitu v najkratšom možnom čase s použitím rúška) do doby negatívnych výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ. Študenta s podozrením na ochorenie manažuje miestne príslušný RÚVZ (napríklad nariadením izolácie počas nevyhnutnej doby).

Čo ak som bol v kontakte s podozrivým na nakazenie?

Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta (napr. ďalší študenti, ktorí mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu študenta s diagnózou COVID-19 (napr. pri kašľaní) alebo sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého rovnakej študijnej skupiny). Výučba u nich pokračuje dištančnou metódou, ak to charakter predmetu umožňuje alebo v náhradnom termíne.