Mediálna výchova: Ďalší žiaci základných a stredných škôl sa vďaka nám naučili, ako fungujú médiá

Štyridsať žiakov za sprievodu šiestich učiteľov zo štyroch základných a jednej strednej školy absolvovali u nás vzdelávací kurz o médiách.Spolu s pedagógmi, doktorandmi a študentmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa v praktickej rovine učili, ako rozvíjať svoje mediálne zručnosti a ako porozumieť médiám.

Ťažiskovou oblasťou vzdelávania bolo 5 oblastí produktívnej mediálnej výchovy: film, školské televízne vysielanie, školský rozhlas, fotografia a plagát. Obsah kurzu bol pripravený na základe mediálnych produktov žiakov, ktoré školy zaslali odborným tímom FMK UCM v Trnave.

Cieľom kurzu bol rozvoj mediálnych kompetencií žiakov, najmä ich produktívnych zručností a reflexívnych schopností. Súčasťou bolo aj testovanie zamerané na zistenie úrovne kritického prístupu žiakov k mediálnym správam a reflexia produktívneho učenia o médiách.

„Žiaci sa učili o médiách prakticky, činnostným spôsobom. Vlastná mediálna tvorba a získané autentické skúsenosti s podmienkami mediálnej produkcie im majú pomôcť, aby médiá lepšie chápali a boli tiež schopní ich následne aj kritickejšie vnímať,“ uviedla Viera Kačinová z Katedry mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave, ktorá zastrešuje celý
program. Vzdelávací program sa realizuje v rámci projektu KEGA 010UCM-4/2018 s názvom „Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM” podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem prezenčných kurzov obsahuje aj e-learningové vzdelávanie pre žiakov a školenia pre pedagógov, ktoré sa uskutočnia budúci rok.

Žiaci na kurz pochádzali vybraných škôl, ktoré sa zapojili do súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách, a ďalších škôl. Súťaž zorganizovalo Školiace mediálne centrum a IMEC – Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od októbra 2018 do januára 2019.