Štartuje 4. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách

Súťaž vyhlásilo medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavnou témou aktuálneho ročníka sú onlinové dezinformácie.

Do súťaže sa môžu zapojiť základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sa venujú výučbe mediálnej výchovy. Tematicky sa aktuálny ročník zameriava na učenie o dezinformáciách a nástrojoch, ako sa voči nim brániť, ale aj rozvoj kritického myslenia žiakov vo vzťahu k falošným správam, hoaxom, konšpiračným teóriám, dezinformačným médiám či mediálnej propagande.

„Výber témy súvisí s aktuálnou spoločenskou situáciou. Šírenie rôznych druhov dezinformácií sociálnymi médiami je problémom, ktorý sa dnes dotýka všetkých generácií. Osobitne zraniteľnou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí tieto médiá najintenzívnejšie využívajú, a preto môžu vplyvu dezinformácií najviac podliehať. Potrebujú si osvojiť nástroje, ktoré im pomôžu účinne a zodpovedne na dezinformácie reagovať, a to špeciálne prostredníctvom výučby mediálnej výchovy,“ uviedla garantka projektu a vyhlasovateľka súťaže Viera Kačinová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Najlepší budú odmenení

Školy a ich učitelia môžu do súťaže prihlasovať príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít mediálnej výchovy, ktorých realizácia sa im osvedčila a ktoré by radi sprostredkovali svojim kolegom a verejnosti. Prihlasovať môžu taktiež práce žiakov, ktoré vznikli v rámci výučby mediálnej výchovy na tému dezinformácií.

„Najlepšie tri príklady učebnej praxe budú finančne odmenené sumou 500, 400 a 300 eur. Vybraní účastníci sa zároveň budú môcť zúčastniť na onlinovom vzdelávaní pre žiakov na tému kritického myslenia a falošných správ a onlinového vzdelávacieho kurzu na tému dezinformácií, kritického myslenia, mediálnej a informačnej gramotnosti pre učiteľov,“ dopĺňa V. Kačinová. Všetci účastníci navyše získajú metodickú príručku s príkladmi dobrej praxe.

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 30. septembra 2022. Viac informácií sa nachádza na stránke: http://www.medialnavychova.sk/. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude zverejnené v októbri 2022.

Podmienky zapojenia do súťaže:
  • súťaž prebieha v jednej oceňovanej kategórii: základné a stredné školy na Slovensku,
  • na súťaži sa môžu zúčastniť všetky základné a stredné školy na Slovensku,
  • každá škola sa môže uchádzať o ocenenie aj s viacerými príkladmi,
  • predpokladom ohodnotenia príkladu je riadne vyplnenie všetkých častí prihlášky,
  • jednotlivé prihlášky posúdi hodnotiaca komisia zložená z členov IMEC-u, Katedry mediálnej výchovy, resp. ďalších odborníkov na danú tému.

Súťaž je súčasťou projektu, ktorý získal finančnú podporu Európskej komisie v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Referenčné číslo: 2020-EU-IA-0267.