Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave má dve nové docentky

Habilitačné konanie tento týždeň úspešne zavŕšili PhDr. Daniela Kollárová, PhD. a PhDr. Viera Kačinová, PhD.

PhDr. Daniela Kollárová, PhD. získala titul docent v odbore masmediálne štúdia. Témou jej habilitačnej práca bola marketingová komunikácia v mieste predaja. Vo svojej práci sa o. i. venovala aj vplyvu komunikácie miesta predaja na spotrebiteľské správanie. Doc. Kollárová sa vo svojej výskumnej, publikačnej i pedagogickej činnosti dlhodobo venuje podpore predaja, priamemu marketingu, maloobchodu a komunikácii na mieste predaja.

V súčasnosti pôsobí na FMK UCM aj ako tajomníčka a zástupkyňa vedúcej Katedry marketingovej komunikácie. Je členkou vedeckých viacerých medzinárodných konferencií a časopisov. V rokoch 2013 až 2017 zabezpečovala organizáciu ocenenia spoločenskej zodpovednosti GranáTT.

PhDr. Viera Kačinová, PhD. získala titul docent v odbore masmediálne štúdia. Témou jej habilitačnej práca bola koncepcia rozvoja mediálnej kompetencie v kontexte nových trendov médií a paradigmatických zmien mediálnej výchovy. Doc. Kačinová sa dlhodobo venuje mediálnej pedagogike, mediálnej výchove, didaktike mediálnej výchovy, etickým a hodnotovým aspektom médií, rozvoju mediálnych kompetencií a vzdelávaniu učiteľov v tejto oblasti.

Bola autorkou a zodpovednou riešiteľkou výskumno-vývojových projektov z mediálnej výchovy na Štátnom pedagogickom ústave, podieľala sa tiež na tvorbe experimentálnych učebných textov a metodických materiálov pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania. V súčasnosti pôsobí na FMK UCM ako zástupkyňa vedúceho Katedry mediálnej výchovy. Je členkou odborného tímu IMEC – Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti, riešiteľkou výskumných projektov, a pôsobí i ako predsedníčka Atestačnej komisie MPC v Trnave na vykonanie atestácie z predmetu mediálna výchova pre kategóriu pedagogických zamestnancov: učiteľ.

„Úspešné ukončenie ďalších habilitačných konaní na FMK UCM v Trnave je dôkazom kvalitnej
vedecko-výskumnej činnosti a odborného rastu našich kolegov. Rovnako je zárukou ďalšieho
smerovania a rozvoja našej fakulty,“ uviedla dekanka FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Ľudmila
Čábyová, PhD.