Oznam pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia na FMK UCM v Trnave

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe

 • masmediálna komunikácia (denná forma štúdia),
 • marketingová komunikácia (denná a externá forma štúdia),
 • aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia),
 • vzťahy s médiami (denná forma štúdia),
 • teória digitálnych hier (denná forma štúdia)

a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe

 • masmediálna komunikácia (externá forma štúdia),
 • teória digitálnych hier (externá forma štúdia),

že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií:

1. Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr.Ľudmile Čábyovej, PhD,. mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky.

2. Žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky musí byť podaná najneskôr do
20. februára 2019 cez podateľňu UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2 alebo poštou.

3. K žiadosti musí byť priložený:

 • písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce;
 • pracovná zmluva alebo iný dokument, ktorý dostatočne odôvodňuje vašu nemožnosť účasti v riadnom termíne bakalárskych štátnych skúšok v auguste 2019.

4. Po splnení uvedených krokov a preskúmaní žiadostí bude informácia o povolení účastí na predčasnom termíne štátnej bakalárskej skúšky uverejnená na web stránke FMK.

Upozorňujeme potenciálnych záujemcov o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, že:

 • termín odovzdania bakalárskej práce k obhajobe je do 26.apríla 2019,
 • letný semester pre končiacich študentov trvá 9 týždňov (od 11. februára 2019 do 13. apríla 2019) a skúškové obdobie od 15. apríla 2019 do 6. mája 2019,
 • odovzdanie príslušných dokumentov na študijné oddelenie do 6. mája 2019,
 • odovzdanie prihlášok na štátne skúšky do 6. mája 2019,
 • termín štátnej skúšky od 13. do 20. mája 2019 (termín bude spresnený v súlade s finálnym počtom študentov prihlásených na štátne skúšky).