Oznam pre študentov 2. Mgr. roka ext. štúdia: Postup pri odovzdávaní zadaní diplomovej práce

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že  vzhľadom k súčasnej situácii a  zníženiu rizika šírenia ochorenia COVID-19 meníme podmienky odovzdania zadaní diplomových prác, a to nasledovne:

Za daných okolností NEBUDE potrebné, aby študent na sekretariáte katedier v Jame osobne odovzdával vytlačené a podpísané zadanie diplomovej práce (termín bol stanovený do 20. marca 2020).

Vytlačenie zadaní z AiS2 systému tentokrát zrealizuje sekretariát katedier v Jame a taktiež ich predloží na podpis príslušnému schvaľovateľovi. O ďalšom postupe budú študenti informovaní.