Voľba dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM v Trnave v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a § 7 a 13 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje voľby dekana FMK.

Voľby dekana FMK sa uskutočnia 6. decembra 2018 o 13.00 hod. na zasadnutí AS FMK UCM v Trnave.

Predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zhromaždení akademickej obce FMK 6. decembra 2018 o 10.00 hod. v kine OKO.

Písomné návrhy kandidátov na dekana musia byť podané výlučne cez podateľňu UCM v zalepenej obálke s nápisom „neotvárať“ “ od 5. novembra 2018 do 4. decembra 2018 do 12.00 hod. na meno predsedu akademického senátu:

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
predseda AS FMK UCM v Trnave

Obálka s návrhom musí obsahovať meno podávateľa/odosielateľa. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a zároveň musí obsahovať súhlas kandidáta. Právo kandidovať na dekana majú členovia akademickej obce FMK, ktorí sú v pracovnom pomere s FMK na ustanovený týždenný pracovný čas. (Čl. 2 Volebného poriadku pre voľby dekana na FMK).

Každý z kvalifikovaných kandidátov má právo na zasadnutí akademickej obce prezentovať svoju koncepciu rozvoja fakulty v rokoch 2019 – 2023. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.

Dôležité dátumy

  • Otváranie obálok s kandidátmi na dekana sa uskutoční 4. decembra o 13.00 hod.
  • Zasadnutie akademickej obce FMK sa uskutoční 6. decembra 2018 o 10.00 hod v kine Oko.
  • Voľby dekana sa uskutočnia 6. decembra 2018 o 13.00 hod.

V Trnave 5. novembra 2018

doc. PhDr. Ján Višnovský, PhD.
predseda AS FMK UCM v Trnave

Mgr. Marek Šimončič, PhD.
Predseda Volebnej komisie pre voľby dekana