Voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR za UCM v Trnave

Predseda AS UCM PhDr. J. Lenč, PhD. oznamuje všetkým členom študentskej obce univerzity, že sa budú konať voľby do ŠR VŠ SR za UCM.

Naša univerzita má v ŠR VŠ SR 4 členov, jedného si volí študentská časť AS UCM a troch volia samotní študenti univerzity vo voľbách.

Študentská časť AS UCM si zvolila dňa 23. októbra 2018 Mgr. Darinu Peterkovú ako prvú členku v ŠR VŠ SR za UCM.

Návrhy na kandidátov sa podávajú do 8. novembra 2018, do 12.00 hod..

  • Kandidátky môžu podávať všetci študenti.
  • Kandidátka sa podáva podľa vzoru v zalepenej obálke s podpisom navrhujúceho (môže byť i viac študentov) a súhlasom s kandidatúrou a podpisom kandidáta.
  • Obálky sa odovzdávajú na podateľňu UCM v budove na Nám. J.Herdu.
  • Na obálke musí byť jasne vyznačené „VOĽBY DO ŠR VŠ SR – do rúk predsedu AS UCM“.

Samotné voľby sa uskutočnia dňa 15. novembra 2018. O umiestnení volebných urien bude AS UCM informovať na web sídle univerzity.

Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM