Mgr. Marek Šimončič, PhD.

odborný asistent, vedúci FMK TV

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, Média Archív, HD štúdio

streda, 12.00 - 14.00 hod.

Doktor Marek Šimončič sa venuje audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe, fotografii a produkčnej činnosti. Pôsobil v Mestskej televízii Trnava a v Piešťanskej televízii.

Absolvoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM, kde už počas štúdia pôsobil ako asistent výučby, od roku 2008 ako odborný asistent. Vyučuje predmety zamerané na audiovizuálnu tvorbu a vedie fakultnú televíziu FMK TV.

Oblasti záujmu: foto, video, eventy, hudba, vystupovanie pred kamerou.

 

Publikácie

ŠIMONČIČ, M. 2013. Edutainment. In Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-9-2.

ŠIMONČIČ, M. 2013. Filozofia obrazu v digitálnej dobe. In MMK 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.

FARKAŠ, T. – STROPKO, M. – ŠIMONČIČ, M. – ŠKRIVÁNKOVÁ, L. 2011. Morálne a etické aspekty v počítačových hrách. In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4.

BURICOVÁ, R. – MAZÁKOVÁ, S. – ŠIMONČIČ, M. 2011. Reklama na Deň otvorených dverí FMK UCM v Trnave. In Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

BUTKO, I. – ŠIMONČIČ, M. 2012. Realizácia audiovizuálneho diela s prvkami zombie hororu. In Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-379-5.

ŠIMONČIČ, M. – BURICOVÁ, R. – MAZÁKOVÁ, S. 2012. Reklama na DOD FMK. In Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-385-6.

SEDLÁK, J. – ŠIMONČIČ, M. 2013. European Journal of media, Art and Photography. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

Predmety

  • Základy audiovizuálnej tvorby I., II. - 1. ročník Bc. KOMU
  • Základy multimediálnej komunikácie I., II. - 2. ročník Bc. KOMU, MARK
  • Kabinetné praktikum televíznej tvorby III., IV., V., VI. - všetky ročníky
  • Kreatívny ateliér televíznej tvorby I., II., III., IV. - všetky ročníky

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

FPVV: Vypracovanie Príručky kvality ako strategického dokumentu pre zabezpečenie systému manažérstva kvali

Oznamy