Mgr. Marek Šimončič, PhD.

odborný asistent, vedúci FMK TV

Doktor Marek Šimončič sa venuje audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe, fotografii a produkčnej činnosti. Pôsobil v Mestskej televízii Trnava a v Piešťanskej televízii.

Absolvoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM, kde už počas štúdia pôsobil ako asistent výučby, od roku 2008 ako odborný asistent. Vyučuje predmety zamerané na audiovizuálnu tvorbu a vedie fakultnú televíziu FMK TV.

Oblasti záujmu: foto, video, eventy, hudba, vystupovanie pred kamerou.

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Edutainment / Šimončič, Marek, 2013. - Popis urobený: 18. 12. 2013.
In: Evropské pedagogické fórum 2013 : aktuální požadavky pedagogiky a psychologie : ročník III. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-9-2, S. 81-85 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/epf.2013.pdf

AFC 002 Filozofia obrazu v digitálnej dobe / Šimončič, Marek = Philosophy of image in digital era, 2013.
In: MMK 2013 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 2977-2983 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Morálne a etické aspekty v počítačových hrách / Farkaš, Tomáš - Stropko, Martin - Šimončič, Marek - Škrivánková, Lucia = Moral and ethical aspects in computer games, 2011. - Popis urobený: 20. 12. 2011.
In: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... / Dana Petranová, Rudolf Rybanský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-334-4, S. 83-93.

Spôsob prístupu:
http://fmk.sk

AFD 002 Inovácie v distribučných kanáloch hudobného priemyslu / Šimončič, Marek = Innovation in distribution channels of music industry, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 93-107.

AFD 003 Predáva sex aj v digitálnej ére? / Šimončič, Marek = Does sex sells in digital era?, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 187-194.

AFD 004 Corporate branding UCM / Šimončič, Marek - Vajda, Ivan, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 53-62.

AFD 005 Za hranicami postfotografie / Šimončič, Marek, 2016.
In: Súmrak médií II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. októbra 2013 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / editorky: Renáta Cenková, Lucia Jasinská ; recenzenti: Karol Horák, Peter Himič. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152-419-6, S. 307-311.

AFD 006 Identita človeka v kontexte selfie / Šimončič, Marek - Odziomková, Juliána, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 214-232.

AFD 007 Tanec a sociálne siete / Šimončič, Marek, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 94-102.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 3

BED 001 Reklama na Deň otvorených dverí FMK UCM v Trnave / Buricová, Radmila - Mazáková, Sláva - Šimončič, Marek, 2011.
In: Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011 / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; zostavovateľ: Anna Štefančiková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-263-7, S. 474-477.

BED 002 Realizácia audiovizuálneho diela s prvkami zombie hororu / Butko, Ivan - Šimončič, Marek, 2012.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. III. časť : Sekcia umeleckej komunikácie / editori: Jozef Sedlák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Zora Hudíková, Tomáš Hučko. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-379-5, S. 55-81 [DVD-ROM].

BED 003 Reklama na DOD FMK / Buricová, Radmila - Mazáková, Sláva - Šimončič, Marek, 2012.
In: Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK : zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 1. 12. 2011 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Eva Odlerová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-385-6, S. 64-68 [CD-ROM].

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 European Journal of media, Art and Photography / Sedlák, Jozef - Šimončič, Marek : (nový odborný časopis na FMK UCM v Trnave), 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 112.

Predmety

  • Základy audiovizuálnej tvorby I., II. - 1. ročník Bc. KOMU
  • Základy multimediálnej komunikácie I., II. - 2. ročník Bc. KOMU, MARK
  • Kabinetné praktikum televíznej tvorby III., IV., V., VI. - všetky ročníky
  • Kreatívny ateliér televíznej tvorby I., II., III., IV. - všetky ročníky

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

FPVV: Vypracovanie Príručky kvality ako strategického dokumentu pre zabezpečenie systému manažérstva kvali

Oznamy