akreditacia-slider

Stanovisko k rozhodnutiam Slovenskej akreditačnej agentúry

V piatok, 4. septembra 2020, informovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo o rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Rozhodnutia sa týkajú 9 univerzít, pričom ide o prvé rozhodnutia agentúry.

Agentúra celkovo rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie (vymenovanie docentov a profesorov).

Ubezpečujeme študentov, že rozhodnutie agentúry sa netýka bakalárskeho a magisterského štúdia. Tieto stupne zostávajú akreditované pre všetky študijné programy v dennej aj externej forme bez časového obmedzenia. Rovnako tak aj doktorandské štúdium v študijnom programe marketingová komunikácia a teória digitálnych hier zostáva plne akreditované.

V súvislosti s rozhodnutím Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prinášame odpovede na najčastejšie otázky.

Týka sa rozhodnutie aj Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave?

Rozhodnutie agentúry sa týka FMK UCM v dvoch oblastiach. Prvou je možnosť priznávať titul docent a profesor v odbore masmediálne štúdiá a druhou je PhD. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia. Agentúra posudzovala aj študijný program masmediálna komunikácia v Mgr. stupni, ten získal práva uskutočňovať Mgr. štúdium bez časového obmedzenia.

Čo tieto rozhodnutia znamenajú v praxi?

V prípade habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov fakulta nateraz stratila právo vymenovať nových docentov a nových profesorov. V praxi to znamená, že o tieto tituly sa nebude možné uchádzať sa na našej fakulte do najbližšej akreditácie.

V prípade doktorandského štúdia (PhD.) v študijnom programe masmediálna komunikácia v dennej forme bude fakulta posielať správu o odstránení nedostatkov v lehote do 12 mesiacov. Aktuálne má fakulta práva realizovať tento študijný program v dennej forme s časovým obmedzením a v externej forme bez časového obmedzenia.

Dôvodom, pre ktorý došlo k opätovnému prehodnoteniu akreditácie študijných programov, bola zmena garantov štúdia. Ku zmene muselo dôjsť kvôli vekovému limitu určenému na garantov štúdia.

Ako je to v prípade ostatných študijných programov?

Prijaté rozhodnutie sa nedotkne študentov fakulty. Ostatné študijné programy sú plne akreditované na dennom aj externom štúdiu. Ide o bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v študijných programoch masmediálna komunikácia: Bc. a Mgr. štúdium, PhD. štúdium v externej forme; marketingová komunikácia: Bc., Mgr. a PhD. štúdium; vzťahy s médiami: Bc. štúdium; aplikované mediálne štúdiá: Bc. a Mgr. štúdium; teória digitálnych hier: Bc., Mgr. a PhD. štúdium).

Súvisí rozhodnutie s kvalitou štúdia?

Kvalita štúdia na FMK UCM je na vysokej úrovni. Svedčí o tom aj fakt, že fakulta má akreditovaný bakalársky a magisterský stupeň vo všetkých študijných programoch v dennej aj externej forme. Fakulta má vybudované multimediálne štúdio, vlastné rozhlasové vysielanie s pridelenou frekvenciou, vlastný študentský časopis a televízne vysielanie. V súčasnosti modernizuje priestory pre projektovú výučbu a pripravuje ďalšie novinky.

Organizuje medzinárodné vedecké konferencie Marketing Identity a Megatrendy a médiá s účasťou popredných medzinárodných odborníkov. Veľmi dôležitou oblasťou hodnotenia pri akreditácii sú databázové časopisy. FMK ako jediná fakulta na Slovensku v Českej republike vydáva 4 vedecké časopisy registrované v medzinárodných vedeckých databázach WOS a Scopus.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ako člen medzinárodného európskeho konzorcia, ktoré zahŕňa 17 inštitúcií a 15 európskych krajín, má schválený projekt v rámci európskej schémy „Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme“, ktorého cieľom bude skúmanie kultúrno-mediálneho prostredia v Európe, jeho vývoj za posledné dve dekády, diagnostikovanie rizík a príležitostí a modelovanie ďalších možných scenárov vývoja.

Aké kroky bude FMK UCM realizovať v nadväznosti na rozhodnutie agentúry?

Správu univerzita posielala Akreditačnej komisii ešte v roku 2019, agentúra sa k nej vyjadrila až teraz, takmer po roku. Vedenie FMK UCM pracuje na splnení nových kritérií tak, aby mohla opätovne udeľovať titul docent aj profesor v odbore masmediálne štúdiá a realizovať doktorandské štúdium aj v študijnom programe masmediálna komunikácia aj v ďalších rokoch. Posilňuje medzinárodnú spoluprácu a publikačnú činnosť zameria na výstupy v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch.

Veríme, že v najbližších akreditáciách budeme spravodlivo a objektívne posúdení a že nároky, kladené na garantov odboru mediálne a komunikačné štúdiá budú rovnakou mierou posudzované vo všetkých vzdelávacích inštitúciách.