novi profesori

Máme dvoch nových profesorov!

Prezidentka SR vo štvrtok 23. marca vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj dvaja profesori, ktorí pôsobia na FMKUCM v Trnave: Lucia Spálová a Norbert Vrabec.

Hlava štátu uviedla, že v novej etape sa profesori budú ešte intenzívnejšie než doteraz deliť o svoje poznatky a skúsenosti. „Čakajú vás ďalšie príležitosti viesť dialóg so študentmi, otvárať im dvere k novým poznatkom, ale aj k schopnosti získavať ich samostatne, k návyku bádať a pracovať na rozširovaní svojho poznania. Máte šancu viesť mladých ľudí k tvorivosti a k rozvíjaniu kritického myslenia,“ adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore.

 

Poukázala na to, že profesori získavajú významný vplyv na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.

Novovymenovaní profesori z FMK sa venujú digitálnej marketingovej komunikácii a mediálnej výchove.

Prof. Spálová založila coworkingový priestor pre vedcov a študentov

Venujú sa digitálnej marketingovej komunikácii a mediálnej výchove. Prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD., pôsobí na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave. V rokoch 2002 – 2022 pôsobila na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, v období rokov 2017 – 2020 ako spolugarantka prvého slovenského magisterského študijného programu digitálna marketingová komunikácia. Má dlhoročné skúsenosti s inováciami vo vzdelávaní študentov v aspekte požiadaviek kreatívneho priemyslu, založila Inkubátor multimediálnej digitálnej tvorby – coworkingový priestor pre vedcov, študentov a mentorov z marketingovej praxe, ktorý spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a neziskovým sektorom. Je zakladateľkou významných medzinárodných kreatívnych študentských súťaží.

V centre jej profesijného záujmu stojí holistický model brandingu, kreatívne formy digitálnej marketingovej komunikácie, participácia spotrebiteľov a sociálny aktivizmus značiek.

Vo výskumnom zameraní zohľadňuje transdisciplinárny charakter ukotvený v sociálnych vedách (kritickej sociálnej psychológii – psychosémantické metódy, strojová analýza textu) a mediálnych a komunikačných štúdiách (digitálny marketing – neuromarketingové metódy). Nosnú tému výskumu tvorí strategická sociálne zodpovedná mediálna a marketingová komunikácia a efektivita persuazívnych techník v digitálnej komunikácii.

Je členkou expertných pracovných skupín: hodnotiteľka Slovenskej akreditačnej agentúry, hodnotiteľka národných vedeckých agentúr Kega, VEGA, APVV, členka Ministerstva vnútra SR v oblasti hybridných hrozieb (dezinformácie a hoaxy). Inauguračné konanie absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore masmediálne štúdiá.

noví profesori

Pani profesorke a pánovi profesorovi blahoželáme!

Prof. Vrabec je prvým univerzitným profesorom venujúcim sa problematike mediálnej výchovy

Prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., pôsobí na Katedre mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave. Je prvým univerzitným profesorom, ktorý sa venuje výskumu mediálnej gramotnosti a problematike mediálnej výchovy. V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti sa zaoberá mediálnymi kompetenciami, kritickým myslením, digitálnymi médiami, komunikáciou v sociálnych médiách a dátovou gramotnosťou. Je šéfredaktorom časopisu Media Literacy and Academic Research (www.mlar.sk), ktorý je indexovaný v renomovanej vedeckej databáze Web of Science Core Collection.

V súčasnosti sa podieľa na viacerých medzinárodných výskumných projektoch zameraných na mediálnu komunikáciu (napr. Stredoeurópske observatórium digitálnych médií, Horizont 2022, Európske audiovizuálne observatórium a ďalších) Je spoluautorom vedeckej monografie o verejných politikách v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti v Európe, ktorú vydalo vydavateľstvo Routledge v Londýne. Zúčastňuje sa tiež na činnosti viacerých medzinárodných organizácií zameraných na problematiku mediálnej gramotnosti (napr. International Association for Media Education, European Association for Viewers Interests, UNESCO-UNAOC UNITWIN Network for Media and Information Literacy a ďalších).

V súčasnosti je členom Platformy pre rozvoj mediálnej gramotnosti, ktorá pôsobí pri Rade pre mediálne služby a koordinuje aktivity zamerané na problematiku mediálnej výchovy na Slovensku. Inauguračné konanie absolvoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore teória a dejiny žurnalistiky.