Ján Višňovský: Študijné pobyty v zahraničí odporúčam všetkým študentom

Cestovanie je dnes trendom mladých ľudí. Učenie sa cudzích jazykov, spoznávanie nových kultúr a objavovanie neznámeho. Možnosť prepojiť vzdelávanie s cestovaním môže dať človeku nielen nové poznatky, ale aj nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá. Program Erasmus+ je skvelou príležitosťou pre študentov ako vycestovať do cudziny za účelom vzdelávania a poznávania.

Na program Erasmus+ sme sa opýtali pedagóga doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., ktorý pôsobí na FMK ako koordinátor zahraničných mobilít.

Program Erasmus+ u nás funguje už niekoľko rokov. Aký je najčastejší dôvod študentov, prečo sa ho chcú zúčastniť?

„V roku 2017 oslávil program Erasmus+ 30 rokov svojej úspešnej existencie, pričom od roku 1998 ho využilo viac ako 108-tisíc Slovákov a doteraz spolu viac ako 9 miliónov ľudí. V súčasnosti na ňom participuje 33 európskych krajín vrátane Turecka, Macedónska a Lichtenštajnska. Skúsenosť so štúdiom v zahraničí je pre účastníka ďalšou pridanou hodnotou. Študent spozná nové prostredie a kultúru, zdokonaľuje si cudzí jazyk, získava nové poznatky a skúsenosti. Zo štúdia v zahraničí sa tak Slováci vracajú už ako Európania. Ide o mimoriadnu skúsenosť, ktorú odporúčam všetkým študentom.

A prečo študenti využívajú Erasmus+?

Je to predovšetkým kvôli získavaniu nových poznatkov a zvyšovanie rozhľadu (keďže absolvovanie pobytu vnímajú ako konkurenčnú výhodu), zvyšovaniu jazykových kompetencií, získaniu skúseností zo štúdia na zahraničnej univerzite a v neposlednom rade aj z dôvodu získavania nových kontaktov. Koniec koncov zaujímavé a podnetné príbehy z ich študijných pobytov uverejnené na webe sú toho dôkazom. Pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave a 30. výročia vzniku mobilitného programu FMK vydala príspevky študentov aj v knižnej podobe pod názvom Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov FMK so štúdiom v zahraničí.“

Príspevky „erasmákov“ sú zvečnené v publikácii.

Ako vnímate súčasné možnosti cestovania a vzdelávania?

V súčasnosti majú študenti široké možnosti vycestovania do zahraničia, a to či už za účelom študijného pobytu alebo stáže. Okrem Erasmu+ môžu využiť rôzne grantové schémy (SAIA, NŠP, Fullbrightovo štipendium, medzivládne dohody a iné), ktoré FMK aktívne podporuje. Novinkou je napríklad absolvovanie niekoľkomesačných študijných pobytov na Kube na základe medzivládnej dohody. V tomto smere som k študentom ústretový a pomáham im s vyplňovaním prihlášok a zabezpečením požadovaných dokumentov.“

Hovorí sa, že sa netreba báť skúšať nové veci. Čo ak sú študenti, ktorí dostatočne neovládajú cudzí jazyk? Majú to vnímať ako prekážku, alebo skôr ako výzvu, prečo by sa mali na Erasmus+ prihlásiť?

„Úroveň ovládania cudzieho jazyka determinuje potreba absolvovania jednotlivých predmetov na zahraničnej VŠ. Bilaterálne zmluvy taktiež určujú rámcové podmienky jazykovej kompetencie študentov, pričom zvyčajne ide o úroveň B2 a vyššiu. Ak chce študent úspešne zvládnuť štúdium, mal by cudzí jazyk ovládať na dostatočnej úrovni. Za FMK môžem povedať, že úroveň ovládania anglického jazyka poslucháčmi bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je pomerne vysoká.“

Potom, čo sa študenti vrátia z danej krajiny, určite hovoria o svojej skúsenosti. Ako hodnotia svoj cestovateľsko–vzdelávací pobyt?

„Najlepšie by sa bolo spýtať tých študentov, ktorí mobilitu absolvovali. Mnohé ich postrehy sú zachytené v už spomínanej publikácii Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov FMK so štúdiom v zahraničí. Spravidla sa však stretávam s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi, o čom svedčí aj skutočnosť, že mnohí študenti majú záujem si pobyt predĺžiť na celý semester, prípadne počas štúdia absolvujú niekoľko zahraničných pobytov. Taktiež sa každoročne zvyšuje účasť študentov na výberovom konaní.“

Stretli ste sa aj s negatívnym ohlasom na program Erasmus+, respektíve, že študent nebol spokojný so štúdiom v danej krajine?

„Negatívnych ohlasov je skutočne minimálne množstvo. Zvyčajne ide o študentov, ktorým sa nepodarilo úspešne absolvovať predpísané skúšky. Za tých 7 rokov, čo sa Erasmu venujem, sa z pobytu predčasne vrátila iba jedna študentka, a to z dôvodu závažných zdravotných problémov. Z času na čas sa však stáva, že študent má napr. negatívnu skúsenosť, keď ho v krajine okradli a pod.“

Ak by ste boli študentom a uvažovali dnes nad ponukou programu Erasmus+, do akej krajiny by ste chceli vycestovať a prečo?

„Nakoľko aktívne hovorím po nemecky, vybral by som sa napríklad na Hochschule der Medien v Stuttgarte. Táto škola ponúka množstvo zaujímavých a na prax orientovaných predmetov, má vynikajúce technické vybavenie a študentom ponúka uplatnenie v študentských médiách. Treba však povedať, že FMK má v súčasnosti uzatvorených takmer 50 bilaterálnych zmlúv, teda uchádzači majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky európskych vysokých škôl a univerzít. Mobility sú zároveň významným nástrojom profesionálneho rastu pedagóga. Sám som absolvoval prednáškové pobyty cez Erasmus+ v Českej republike, v Poľsku a v Chorvátsku. Využívajú sa však aj iné grantové schémy, napr. pobyty cez Slovenskú akademickú informačnú agentúru, Národný štipendijný program a pod.“

Skúsenosti, spomienky a priateľstvá

Samotné cestovanie nemusí byť len o spomienkach na sociálnych sieťach. Cestovanie nám, študentom, ponúka omnoho viac. Ak uvažujete nad ponukou vycestovať za účelom vzdelávania a poznania novej krajiny a kultúry vďaka programu Erasmus+, uvažujete správne. Nové skúsenosti, spomienky, priateľstvá či dokonca práca? To všetko vám ponúkajú možnosti programu Erasmus+.

Autor: Matej Mikula