Informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium je tretím – najvyšším – stupňom vysokoškolského štúdia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú medzinárodne platný titul  philosophiae doctor (PhD.).

Na Slovensku sa tento titul udeľuje od roku 1996. Nahrádza titul kandidát vied (CSc.), ktorý sa u nás udeľoval pred rokom 1990. Titul doktor filozofie sa udeľuje vo šetkých vedných odboroch okrem teológie a umenia, kde sa používajú tituly ThDr. a ArtD.

Doktorandské štúdium

Podmienky získania titulu

  • absolvovanie teoretickej časti štúdia (prednášky),
  • aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti,
  • absolvovanie dizertačnej skúšky,
  • napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Študijné plány

Štúdium na doktorandskom stupni prebieha na základe individuálneho študijného plánu pozostávajúceho z vedeckejpedagogickej a študijnej časti. Tento plán zostavujú školiteľ a doktorand na začiatku štúdia na základe všeobecných študijných plánov.

Masmediálna komunikácia Marketingová komunikácia
Denná forma Denná forma
Externá forma Externá forma

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda schválil témy dizertačných prác na akademický rok 2016/2017 pre Fakultu masmediálnej komunikácie v študijných programoch:

  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia.

Témy dizertačných prác s anotáciami sú k dispozícii na stiahnutie:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2016/2017 [146.4 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2015/2016 [424.9 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2014/2015 [191.8 KB, application/pdf]

Dokumenty

Dokumenty a formuláre

Všeobecné dokumenty:

Smernica o doktorandskom štúdiu [352.4 KB, application/pdf]
Pokyny pre doktorandské štúdium [110.7 KB, application/pdf]
Smernica upravujúca organizáciu PhD. štúdia v AR 2015/2016 [778.6 KB, application/pdf]
Charakteristika študijného programu - MARK - PhD [213.1 KB, application/pdf]

Študijné plány:

KOMU - denné doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [100.4 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [100.8 KB, application/pdf]
MARK - denné doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [94.4 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [93.7 KB, application/pdf]

KOMU - denné doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [99.0 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [99.4 KB, application/pdf]
MARK - denné doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [92.7 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [93.4 KB, application/pdf]

Formuláre a tlačivá:

Individuálny študijný plán - PhD. štúdium [80.9 KB, application/msword]
Mesačný výkaz o činnosti doktoranda [89.1 KB, application/msword]
Potvrdenie o počte odučených hodín doktoranda [85.5 KB, application/msword]
Ročné hodnotenie doktoranda [136.7 KB, application/msword]
Potvrdenie o návšteve školy - PhD. štúdium [56.3 KB, application/vnd.ms-excel]
Posudok DzP - školiteľ [254.5 KB, application/msword]
Posudok DzP - oponent [255.0 KB, application/msword]
Licenčná zmluva [62.5 KB, application/msword]
Postup pri odovzdávaní záverečných prác [257.9 KB, application/pdf]

Dizertačná skúška:

Prihláška na dizertačnú skúšku [77.8 KB, application/msword]
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky [77.3 KB, application/msword]
Ramcová štruktúra projektu DzP [288.9 KB, application/pdf]
Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky [344.9 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - KOMU [134.8 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - MARK [104.2 KB, application/pdf]

Obhajoba dizertačnej práce:

Metodika písania dizertačnej práce [107.5 KB, application/pdf]
Požiadavky na rozsah, formu a štruktúru DzP [223.1 KB, application/pdf]
Obhajoba DzP [106.5 KB, application/msword]
Odovzdanie DzP [158.7 KB, application/pdf]
Autoreferát DzP [30.7 KB, application/msword]
Žiadosť o vykonanie obajoby DzP [85.0 KB, application/msword]

Odborová komisia:

Predseda odborovej komisie
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. FMK UCM v Trnave

Členovia odborovej komisie

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. FMK UCM v Trnave
prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. UKF v Nitre
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. FMK UCM v Trnave
prof. Ivona Hoffmanová FMK UCM v Trnave
prof. Malgorzata Luszczak FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. FMK UCM v Trnave
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. MTF STU v Trnave
prof. dr. hab. Dariusz Rott FMK UCM v Trnave
doc. Ing. Anton Kretter, PhD. UKF v Nitre
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., mim. prof. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. FMK UCM v Trnave

prof. Mgr. Ida Hledíková, PhD. FMK UCM v Trnave
prof. Ing. Alena Kusá, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. Mgr. Eva Odlerová, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Mgr. Viliam Končál, PhD. MTF STU v Trnave
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. FMK UCM v Trnave
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Jozef Škorvánek, CSc. FMK UCM v Trnave
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák FMK UCM v Trnave
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. FMK UCM v Trnave
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. FMK UCM v Trnave

Oznámenia

Oznámenia o konaní obhajoby dizertačnej práce

V stredu 11. augusta 2017 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vo vednom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Miestnosť: Zasadačka rektora č. 611, 6. poschodie

Čas Meno doktoranda Názov témy dizertačnej práce
08.00  Mgr. Monika Hossová Stratégie rozvoja vybraných druhov gramotností prostredníctvom nových médií
09.30 Mgr. Martin Graca Mobilné aplikácie a ich využitie v kontexte nových vzdelávacích trendov a prístupov
11.00 Mgr. Ján Pekarík Vplyv kyberpriestoru na utváranie obrazov o tele a telesnosti človeka
12.30 Martin Ďurko, MBA Prostriedky a metódy mediálnej manipulácie

Miestnosť: Nová dolná zasadačka rektora (Z0.2)

Čas Meno doktoranda Názov témy dizertačnej práce
08.00  Mgr. Peter Mokrý Specifika spotřebitelského segmentu senioru v současné české společnosti a možnosti marketingových komunikácií při uspokojování jejich potřeb
09.30 Mgr. Silvia Klinčeková Atribúty hodnoty pre zákazníkov v kontexte globálneho trhu
11.00 Mgr. Peter Velický Marketingová komunikácia ako spôsob spoločensky zodpovedného výkonu verejnej správy
12.30 Ing. Eva Gajarská Interakcia marketingu a znalostnej spoločnosti
14.00 Mgr. Michal Tomčík Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů

Miestnosť: Dolná presklená zasadačka rektora (Z0.1)

Čas Meno doktoranda Názov témy dizertačnej práce
08.00  Mgr. Ľuboslav Blišák Procesný prístup k tvorbe marketingovej komunikačnej stratégie zameranej na ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť ako výsledok inovačného manažérstva organizácie
09.30 Mgr. Veronika Fašková Mediálny trh a správanie inzerentov na mediálnom trhu
11.00 Mgr. Lukáš Grib Digitálna komunikácia v ekoinovačných procesoch
12.30 Mgr. Peter Vaško Zmena paradigmy krízového manažmentu v strategickom riadení slovenských podnikov v globálnom prostredí
 
Späť hore ↑