Informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium je tretím, najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania.

Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.

Doktorandský študijný program v študijnom odbore sa uskutočňuje v dennej a v externej forme. Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky v dennej forme štúdia, 4 roky v externej forme štúdia (plus nadštandardná dĺžka štúdia 2 roky). 

Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im medzinárodne platný akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“ (skratka „PhD.“ sa uvádza za menom).

Študijné programy

Marketingová komunikácia

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu::

 • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. Ing. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora
 • Mgr. Dáša Franić, PhD., funkčné miesto docenta

Študijný program marketingová komunikácia obsahuje širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, marketingu, manažmentu a marketingovej komunikácie. V oblasti aplikovaných vied sa predpokladá osvojenie kategoriálneho a pojmového aparátu komunikačných vied, teórie marketingovej komunikácie, sociológie a marketingových komunikačných stratégií. Okrem teoretických vedomostí sa predpokladá rozvoj schopnosti samostatného kritického myslenia o marketingovej komunikácií, zvládnutie metodiky výskumu a získanie praktických zručností v strategickom koordinovaní mediálnych komunikátov. Východiskom edukačných postupov sú najnovšie teoretické poznatky z oblasti masovej a marketingovej komunikácie, ako aj najnovšie interpretačné stratégie. Dôraz sa kladie na vytváranie zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a marketingových komunikačných systémov. Poslucháč bude schopný komparácie najrozličnejších typov mediálnych informácií. Absolvent študijného programu marketingová komunikácia sa bližšie oboznámi s problematikou a s metodickými koncepciami súčasnej vedy. Samostatnou vedeckou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi marketingovej komunikácie a úroveň marketingovej reflexie. Ďalej získa zručnosti v pragmatike komunikácie vo vedeckom spoločenstve ako aj mimo neho.

Masmediálna komunikácia

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Natalyia Panasenko, DrSc., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta

Absolvent odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni štúdia získa širokú škálu teoretických i praktických poznatkov z daného odboru. Vzhľadom k tomu, že študijný program masmediálna komunikácia je profilované multidisciplinárne, bude absolvent vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických zručností a schopností, ktoré
absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi masmediálnej komunikácie. Ďalej si osvojí zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému a jeho cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj dôsledky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov.

Teória digitálnych hier

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, funkčné miesto docenta
 • Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta

Obsah študijného programu teória digitálnych hier zodpovedá a vychádza z obsahu študijného odboru masmediálne štúdiá. Na základe opisu študijného odboru možno konštatovať, že študijný odbor masmediálne štúdiá sa (okrem iného) zameriava na vzdelávanie odborníkov v oblasti tradičných printových a elektronických médií), ale i na nové formy komunikácie, digitálne médiá a multimédiá. A práve digitálne hry sa stali rozšíreným masovokomunikačným médiom, ktoré zastupuje nové formy digitálnej komunikácie a zapadá do obsahu odboru masmediálnych štúdií. Jadro študijného programu teória digitálnych hier na doktorandskom stupni tvoria poznatky z oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie, z oblasti teórie hier a vzájomnej interakcie médií a mediálneho trhu (hry v sociokultúrnom a mediálnom prostredí, typologická charakteristika publika digitálnych hier, výskumné metódy digitálnych hier, marketingové komunikačné stratégie v oblasti digitálnych hier). Celkový obraz študijného plánu teória digitálnych hier, ktorý vychádza z odboru masmediálne štúdiá dotvárajú voliteľné predmety: audiovizuálne prostriedky digitálnych hier, semiotika digitálnych hier, edukačné aspekty digitálnych hier, reflexia postmoderného umenia v digitálnych hrách, grafika a zvuk digitálnych hier, atď.

Mediálne a informačné kompetencie

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora 
 • doc. PaedDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta
 • Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta

Študijný program mediálne a informačné kompetencie sprostredkováva rozšírené poznanie teórie mediálnych, komunikačných a informačných štúdií s dôrazom na hlbšie porozumenie médií ako špecifického prostredia ovplyvňujúceho človeka (dimenziu kognitívnu, socioafektívnu, volitívnu a psychomotorickú) a transformujúce spoločenské procesy, t. j. komplexu účinkov komunikačných, špeciálne digitálnych médií na úrovni individuálnej i spoločenskej. Umožňuje prehĺbené poznanie edukačných, epistemologických, antropologických, eticko-axiologických, semiotických, psychologických, sociologických a marketingových aspektov médií, resp. mediálnej komunikácie. Osobitne je zameraný na poznávanie, kreáciu a transmisiu komplexnejších metodík a stratégií rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych spôsobilostí s dôrazom na techniky kritického myslenia, ako nástrojov imunizácie jednotlivca voči mediálnym informačným poruchám (špeciálne onlinovým dezinformáciám) a ozdravenia informačného ekosystému.

Podmienky získania titulu

 • absolvovanie študijnej časti (povinné a povinne voliteľné prednášky),
 • aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti,
 • aktivita v pedagogickej oblasti,
 • absolvovanie dizertačnej skúšky,
 • napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Študijné plány

Štúdium na doktorandskom stupni sa uskutočňuje na základe individuálneho študijného plánu pozostávajúceho z vedeckejpedagogickej a študijnej časti. Tento plán zostavujú školiteľ a doktorand na začiatku štúdia na základe všeobecných študijných plánov.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Odborová komisia pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave schválila témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023 v študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia,
 • marketingová komunikácia,
 • teória digitálnych hier,
 • mediálne a informačné kompetencie.

Témy dizertačných prác s anotáciami sú k dispozícii na stiahnutie:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2022/2023 [302.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2021/2022 - MIK [401.4 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2021/2022 [277.1 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2020/2021 [165.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2019/2020 [254.2 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2018/2019 [603.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2016/2017 [146.4 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2015/2016 [424.9 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2014/2015 [191.8 KB, application/pdf]

Dokumenty

Dokumenty a formuláre

Legislatíva:

Študijné plány:

KOMU – Denné doktorandské štúdium 
KOMU – Externé doktorandské štúdium

MARK – Denné doktorandské štúdium
MARK – Externé doktorandské štúdium

TEDI – Denné doktorandské štúdium 
TEDI – Externé doktorandské štúdium 

MIK – Denné a externé doktorandské štúdium

Rozvrhy:

Výročné správy:

Formuláre a tlačivá:

Individuálny študijný plán - PhD. štúdium [5.4 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Mesačný výkaz o činnosti interného doktoranda [7.3 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Potvrdenie o počte odučených hodín [5.4 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Ročné hodnotenie doktoranda [6.3 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Všeobecná Žiadosť [73.1 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet]
Posudok školiteľa - projekt dizertačnej práce [5.2 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Posudok oponenta - projekt dizertačnej práce [5.2 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Posudok školiteľa - obhajoba dizertačnej práce [5.2 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Posudok oponenta - obhajoba dizertačnej práce [5.2 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]

Dizertačná skúška:

Prihláška na dizertačnú skúšku [4.7 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky [4.7 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky FMK UCM [153.5 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - KOMU [134.8 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku-TEDI [541.4 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - MARK [91.0 KB, application/pdf]
Rámcová štruktúra projektu dizertačnej práce FMK UCM [199.0 KB, application/pdf]

Obhajoba dizertačnej práce:

Metodika písania dizertačnej práce [107.5 KB, application/pdf]
Požiadavky na rozsah, formu a štruktúru DzP [223.1 KB, application/pdf]
Obhajoba DzP [106.5 KB, application/msword]
Odovzdanie dizertačnej práce [156.6 KB, application/pdf]
Autoreferát dizertačnej práce [35.8 KB, application/msword]
Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce [4.7 MB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]

Postup pri odovzdávaní záverečných prác (ZP) do interného úložiska Evidencie záverečných prác (EZP) napojeného na Centrálny register záverečných prác (CRZP): https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp_2022.pdf 

Odborová komisia:

 Interní členovia (FMK UCM)

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
prof. PhDr. Natalyia Panasenko, DrSc.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.  
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.
doc. Mgr. art. Jozef Sedlák
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Externí členovia 

prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 
FRI ŽU v Žiline
prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. 
FF UKF v Nitre,
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. 
FEM SPU v Nitre,
doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. 
FF UKF v Nitre,
doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, PhD. 
FPEDAS ŽU v Žiline,
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. 
EF UMB v Banskej Bystrici,
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. 
MTF STU v Trnave,
doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.
FF UK v Bratislave

Oznámenia

Oznámenia o konaní obhajoby dizertačnej práce

» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2022.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2021.
» Rozpis a linky dizertačných skúšok – 23. a 24. marca 2021.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2020.

Kontakt

Prodekanka pre kvalitu a akreditáciu
Mgr. Dáša Franić, PhD. 
E-mail: dasa.franic(at)ucm.sk 

Vedecko-výskumný pracovník
Mgr. Andrea Tománková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 104a
Telefón: 033 5565 428
E-mail: andrea.tomankova(at).ucm.sk 

 

 
Späť hore ↑