Informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium je tretím – najvyšším – stupňom vysokoškolského štúdia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú medzinárodne platný titul  philosophiae doctor (PhD.).

Na Slovensku sa tento titul udeľuje od roku 1996. Nahrádza titul kandidát vied (CSc.), ktorý sa u nás udeľoval pred rokom 1990. Titul doktor filozofie sa udeľuje vo všetkých študijných odboroch okrem teológie a umenia, v ktorých sa používajú tituly ThDr. a ArtD.

Študijné programy

Marketingová komunikácia

Garant a spolugaranti študijného programu:
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.,
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.,
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

Študijný program marketingová komunikácia obsahuje širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, marketingu, manažmentu a marketingovej komunikácie. V oblasti aplikovaných vied sa predpokladá osvojenie kategoriálneho a pojmového aparátu komunikačných vied, teórie marketingovej komunikácie, sociológie a marketingových komunikačných stratégií. Okrem teoretických vedomostí sa predpokladá rozvoj schopnosti samostatného kritického myslenia o marketingovej komunikácií, zvládnutie metodiky výskumu a získanie praktických zručností v strategickom koordinovaní mediálnych komunikátov. Východiskom edukačných postupov sú najnovšie teoretické poznatky z oblasti masovej a marketingovej komunikácie, ako aj najnovšie interpretačné stratégie. Dôraz sa kladie na vytváranie zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a marketingových komunikačných systémov. Poslucháč bude schopný komparácie najrozličnejších typov mediálnych informácií. Absolvent študijného programu marketingová komunikácia sa bližšie oboznámi s problematikou a s metodickými koncepciami súčasnej vedy. Samostatnou vedeckou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi marketingovej komunikácie a úroveň marketingovej reflexie. Ďalej získa zručnosti v pragmatike komunikácie vo vedeckom spoločenstve ako aj mimo neho.

Masmediálna komunikácia

Garant a spolugaranti študijného programu:
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.,
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.,
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Absolvent odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni štúdia získa širokú škálu teoretických i praktických poznatkov z daného odboru. Vzhľadom k tomu, že študijný program masmediálna komunikácia je profilované multidisciplinárne, bude absolvent vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických zručností a schopností, ktoré
absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi masmediálnej komunikácie. Ďalej si osvojí zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému a jeho cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj dôsledky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov.

Teória digitálnych hier

Garant a spolugaranti študijného programu:
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.,
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.,
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.

Obsah študijného programu teória digitálnych hier zodpovedá a vychádza z obsahu študijného odboru masmediálne štúdiá. Na základe opisu študijného odboru možno konštatovať, že študijný odbor masmediálne štúdiá sa (okrem iného) zameriava na vzdelávanie odborníkov v oblasti tradičných printových a elektronických médií), ale i na nové formy komunikácie, digitálne médiá a multimédiá. A práve digitálne hry sa stali rozšíreným masovokomunikačným médiom, ktoré zastupuje nové formy digitálnej komunikácie a zapadá do obsahu odboru masmediálnych štúdií. Jadro študijného programu teória digitálnych hier na doktorandskom stupni tvoria poznatky z oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie, z oblasti teórie hier a vzájomnej interakcie médií a mediálneho trhu (hry v sociokultúrnom a mediálnom prostredí, typologická charakteristika publika digitálnych hier, výskumné metódy digitálnych hier, marketingové komunikačné stratégie v oblasti digitálnych hier). Celkový obraz študijného plánu teória digitálnych hier, ktorý vychádza z odboru masmediálne štúdiá dotvárajú voliteľné predmety: audiovizuálne prostriedky digitálnych hier, semiotika digitálnych hier, edukačné aspekty digitálnych hier, reflexia postmoderného umenia v digitálnych hrách, grafika a zvuk digitálnych hier, atď.

Podmienky získania titulu

  • absolvovanie teoretickej časti štúdia (prednášky),
  • aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti,
  • absolvovanie dizertačnej skúšky,
  • napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Študijné plány

Štúdium na doktorandskom stupni sa uskutočňuje na základe individuálneho študijného plánu pozostávajúceho z vedeckejpedagogickej a študijnej časti. Tento plán zostavujú školiteľ a doktorand na začiatku štúdia na základe všeobecných študijných plánov.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Vedecká rada FMK UCM v Trnave schválila témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021 pre Fakultu masmediálnej komunikácie v študijných programoch:

  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia,
  • teória digitálnych hier.

Témy dizertačných prác s anotáciami sú k dispozícii na stiahnutie:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2020/2021 [165.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2019/2020 [254.2 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2018/2019 [603.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2016/2017 [146.4 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2015/2016 [424.9 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2014/2015 [191.8 KB, application/pdf]

Dokumenty

Dokumenty a formuláre

Legislatíva:

Študijné plány:

KOMU - denné doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [100.4 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [100.8 KB, application/pdf]

MARK - denné doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [94.4 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [93.7 KB, application/pdf]

TEDI - denné doktorandské štúdium od AR 2018/2019 [105.4 KB, application/pdf]
TEDI - externé doktorandské štúdium od AR 2019/2020 [98.4 KB, application/pdf]

Formuláre a tlačivá:

Individuálny študijný plán - PhD. štúdium [80.9 KB, application/msword]
Mesačný výkaz o činnosti doktoranda [89.1 KB, application/msword]
Potvrdenie o počte odučených hodín doktoranda [85.5 KB, application/msword]
Ročné hodnotenie doktoranda [139.3 KB, application/msword]
Všeobecná Žiadosť [73.1 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet]
Posudok DZP školiteľ [160.8 KB, application/msword]
Posudok-DZP-oponent [161.3 KB, application/msword]
Posudok projekt DzP - oponent [124.4 KB, application/msword]
Posudok projekt DzP - školiteľ [122.4 KB, application/msword]

Dizertačná skúška:

Prihláška na dizertačnú skúšku [77.8 KB, application/msword]
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky [77.3 KB, application/msword]
Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky [344.9 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - KOMU [134.8 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku-TEDI [541.4 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - MARK [85.1 KB, application/pdf]
Ramcová štruktúra projektu DzP [288.9 KB, application/pdf]

Obhajoba dizertačnej práce:

Metodika písania dizertačnej práce [107.5 KB, application/pdf]
Požiadavky na rozsah, formu a štruktúru DzP [223.1 KB, application/pdf]
Obhajoba DzP [106.5 KB, application/msword]
Odovzdanie DzP [158.7 KB, application/pdf]
Autoreferát DzP [30.7 KB, application/msword]
Žiadosť o vykonanie obajoby DzP [85.0 KB, application/msword]

Odborová komisia:

 Interní členovia (FMK UCM)

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.,
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.,
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.,
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.,
prof. PhDr. Natalyia Panasenko, DrSc.,
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., 
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.,
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.,
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.,
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.,
doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.,
doc. Mgr. Eva Odlerová, PhD.,
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák,
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.,
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.,
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Externí členovia 

prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 
FRI ŽU v Žiline
prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. 
FF UKF v Nitre,
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. 
FEM SPU v Nitre,
doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. 
FF UKF v Nitre,
doc. JUDr. Ing. Jana Klieštiková, PhD. 
FPEDAS ŽU v Žiline,
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. 
EF UMB v Banskej Bystrici,
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. 
MTF STU v Trnave,
doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.
FF UK v Bratislave

Oznámenia

Kontakt

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a zahraničné vzťahy
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 119a
Telefón: 033 5565 435
E-mail: slavomir.galik(at)ucm.sk 

Vedecko-výskumný pracovník
Mgr. Andrea Tománková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 104a
Telefón: 033 5565 428
E-mail: andrea.tomankova(at).ucm.sk 

 

 
Späť hore ↑