Informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium je tretím – najvyšším – stupňom vysokoškolského štúdia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú medzinárodne platný titul  philosophiae doctor (PhD.).

Na Slovensku sa tento titul udeľuje od roku 1996. Nahrádza titul kandidát vied (CSc.), ktorý sa u nás udeľoval pred rokom 1990. Titul doktor filozofie sa udeľuje vo všetkých vedných odboroch okrem teológie a umenia, kde sa používajú tituly ThDr. a ArtD.

Doktorandské štúdium

Podmienky získania titulu

 • absolvovanie teoretickej časti štúdia (prednášky),
 • aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti,
 • absolvovanie dizertačnej skúšky,
 • napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Študijné plány

Štúdium na doktorandskom stupni prebieha na základe individuálneho študijného plánu pozostávajúceho z vedeckejpedagogickej a študijnej časti. Tento plán zostavujú školiteľ a doktorand na začiatku štúdia na základe všeobecných študijných plánov.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda schválil témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019 pre Fakultu masmediálnej komunikácie v študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia,
 • marketingová komunikácia,
 • teória digitálnych hier.

Témy dizertačných prác s anotáciami sú k dispozícii na stiahnutie:

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2018/2019 [603.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2017/2018 [182.5 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2016/2017 [146.4 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2015/2016 [424.9 KB, application/pdf]
Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2014/2015 [191.8 KB, application/pdf]

Dokumenty

Dokumenty a formuláre

Všeobecné dokumenty:

Ramcová štruktúra projektu DzP [288.9 KB, application/pdf]

Pokyny pre doktorandské štúdium [110.7 KB, application/pdf]
Charakteristika študijného programu - MARK - PhD [213.1 KB, application/pdf]

Študijné plány:

KOMU - denné doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [100.4 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [100.8 KB, application/pdf]

MARK - denné doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [94.4 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium, od AR 2016/2017 [93.7 KB, application/pdf]

KOMU - denné doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [99.0 KB, application/pdf]
KOMU - externé doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [99.4 KB, application/pdf]

MARK - denné doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [92.7 KB, application/pdf]
MARK - externé doktorandské štúdium pred AR 2016/2017 [93.4 KB, application/pdf]

Formuláre a tlačivá:

Individuálny študijný plán - PhD. štúdium [80.9 KB, application/msword]
Mesačný výkaz o činnosti doktoranda [89.1 KB, application/msword]
Potvrdenie o počte odučených hodín doktoranda [85.5 KB, application/msword]
Ročné hodnotenie doktoranda [136.7 KB, application/msword]
Licenčná zmluva [62.5 KB, application/msword]
Postup pri odovzdávaní záverečných prác [257.9 KB, application/pdf]

Posudok DzP - oponent [255.0 KB, application/msword]
Posudok DzP - školiteľ [254.5 KB, application/msword]
Posudok projekt DzP - oponent [124.4 KB, application/msword]
Posudok projekt DzP - školiteľ [122.4 KB, application/msword]

Dizertačná skúška:

Prihláška na dizertačnú skúšku [77.8 KB, application/msword]
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky [77.3 KB, application/msword]
Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky [344.9 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - KOMU [134.8 KB, application/pdf]
Otázky na dizertačnú skúšku - MARK [104.2 KB, application/pdf]

Obhajoba dizertačnej práce:

Metodika písania dizertačnej práce [107.5 KB, application/pdf]
Požiadavky na rozsah, formu a štruktúru DzP [223.1 KB, application/pdf]
Obhajoba DzP [106.5 KB, application/msword]
Odovzdanie DzP [158.7 KB, application/pdf]
Autoreferát DzP [30.7 KB, application/msword]
Žiadosť o vykonanie obajoby DzP [85.0 KB, application/msword]

Odborová komisia:

Predseda odborovej komisie
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. FMK UCM v Trnave

Členovia odborovej komisie

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. FMK UCM v Trnave prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. UKF v Nitre prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. FMK UCM v Trnave prof. Malgorzata Luszczak FMK UCM v Trnave prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. FMK UCM v Trnave prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. MTF STU v Trnave prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. FMK UCM v Trnave prof. PhDr. Natalyia Panasenko, PhD. FMK UCM v Trnave doc. Ing. Anton Kretter, PhD. UKF v Nitre doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., mim. prof. FMK UCM v Trnave

prof. Mgr. Ida Hledíková, PhD. FMK UCM v Trnave prof. Ing. Alena Kusá, PhD. FMK UCM v Trnave doc. Ing. Andrej Trnka, PhD. FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. FMK UCM v Trnave doc. Mgr. Eva Odlerová, PhD. FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Mgr. Viliam Končál, PhD. MTF STU v Trnave doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. FMK UCM v Trnave prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Jozef Škorvánek, CSc. FMK UCM v Trnave doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák FMK UCM v Trnave doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. FMK UCM v Trnave

Oznámenia

Oznámenia o konaní obhajoby dizertačnej práce

V pondelok 20. augusta 2018 sa v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Hajdóczyho ulica č.1, 917 01 Trnava, uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov FMK UCM v Trnave vo vednom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.

Komisia č.1
Miestnosť: H 1.2

 • 10.30 hod.:Mgr. Lenka Rusňáková, téma dizertačnej práce: Konštruovanie tela v kyberpriestore digitálnych médií
 • 12.00 hod.: Mgr. Lucia Škripcovátéma dizertačnej práce:Komunitné médiá v duálnom systéme
 • 13.30 hod.: Mgr. Zuzana Bučková, téma dizertačnej práce Dimenzie digitálnych hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí

Komisia č.2
Miestnosť: H 1.3

 • 10.00 hod.: PhDr. Vladimíra Hladíková, téma dizertačnej práce: Vplyv internetovej komunikácie na súčasné vzdelávanie
 • 10.30 hod.: Mgr. Magdaléna Švecová, téma dizertačnej práce: Mobilné aplikácie v kontexte vzdelávania

Komisia č.3
Miestnosť: H 1.7

 • 9.00 hod.: Mgr. Diana Karaffová, téma dizertačnej práce: Aspekty marketingovej komunikácie v procese tvorby a zvyšovania hodnoty pre zákazníka na trhu B2B
 • 10.30 hod.: Mgr. Zuzana Záziková, téma dizertačnej práce: Marketingová stratégia budovania hodnoty značky v podmienkach elektronického nakupovania
 • 12.00 hod.: Mgr. Jakub Hollý, téma dizertačnej práce: Mediálny trh a správanie inzerentov na mediálnom trhu
 • 13.30 hod.: Mgr. Matej Martovič, téma dizertačnej práce: Marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve

Komisia č.4
Miestnosť: H 1.6

 • 9.00 hod.: Mgr. Rastislav Zábojník, téma dizertačnej práce Model internej komunikácie ľudských zdrojov v ekoinovačných procesoch
 • 10.30 hod.: Mgr. Bronislava Sekerová, téma dizertačnej práce Návrh metodiky krízovej komunikácie v kontexte marketingovej stratégie podniku
 • 12.00 hod.: Mgr. Andrej Kóňa, téma dizertačnej práce Princípy tvorby značky štátu
 • 13.30 hod.: Mgr. Jana Hubinová, téma dizertačnej práce Marketing vzdelávacích inštitúcií a jeho vplyv na výber vysokej školy


 
Späť hore ↑