Študenti FMK UCM majú povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie

V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 žiadame študentov o vyplnenie čestného vyhlásenia.

Podmienkou vstupu študenta na Akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v akademickom roku 2020/2021 je vyplniť a odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19.

Tlačivo treba na začiatku akademického roka počas prvého semestrálneho týždňa (prváci na bakalárskom stupni štúdia od 21. septembra 2020 a zvyšok ročníkov od 28. septembra 2020) odovzdať zodpovednej osobe pri vchode do príslušnej budovy, t.j. buď na Skladovej, V Jame, na Bučianskej, v Kine OKO alebo v podateľni Na Herdu.

Ak študent túto povinnosť nesplní a vstúpi na akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, považuje sa takéto jeho konanie za zavinené porušenie vnútorného predpisu, ktoré bude riešené ako disciplinárny priestupok v zmysle § 72 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť a uloženie pokuty orgánom verejného zdravia v zmysle § 56 a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým nie sú dotknuté.