Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Zbigniew Widera, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Zbigniewa Wideru, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta:
Žiadosť o začatie habilitačného konania [142.5 KB, application/pdf]

2.Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: –

3. Profesijný životopis:
Profesijný životopis predložený uchádzačom [3.3 MB, application/pdf]
Usmernenie [6.5 MB, application/pdf]

4. Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad pedagogickej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 299 KB]

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti predložený uchádzačom [pdf, 352 KB]

6. Zoznam publikácií:
Zoznam publikácií predložený uchádzačom [pdf, 192 KB]

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:
Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom [pdf, 192 KB]

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:
Prehľad plnenia minimálnych kritérií  [pdf, 226 KB]

9. Tézy habilitačnej prednášky:
Tézy habilitačnej prednášky [pdf, 176 KB]

10. Oponenti:
doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, MBA – Ekonomická univerzita v Katoviciach
doc. PhDr. Jaroslav Světlík, CSc.  – Paneurópska vysoká škola v Bratislave
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  – FMK UCM v Trnave

v prípade potreby by zastúpiť jedného z oponentov mohol: prof. Tadeusz Zasępa – Katolícka univerzita v Ružomberku

Posudok - doc. Gajdka [16.1 MB, application/pdf]
Posudok - doc. Světlík [205.9 KB, application/pdf]
Posudok - prof. Pavlů [383.5 KB, application/pdf]

11. Habilitačná komisia:
prof. dr. hab. Dariusz Rott –  FMK UCM v Trnave predseda
prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. – Univerzita Konštatníta Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. – Paneurópska vysoká škola v Bratislave

v prípade potreby by zastúpiť jedného z členov mohol: prof. nadz. Dr hab. Janusz Klisiński – Politechnika Opolska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

12. Návrh habilitačnej komisie:
Stanovisko habilitačnej komisie - Dr. Widera [232.0 KB, application/pdf]

13. Rozhodnutie vedeckej rady:
Rozhodnutie vedeckej rady - Dr. Widera [221.7 KB, application/pdf]

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:
Prezenčná listina zo zasadnutia VR - 4.12.2013 [5.7 MB, application/pdf]

15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
10.12.2013 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent