Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií

Vážení kolegovia, milí priatelia,
pozývame Vás na našu tradičnú jarnú konferenciu Megatrendy a médiá, ktorá sa uskutoční 25. – 26. apríla 2017 na Smolenickom zámku. Účasť potvrdil profesor Masayuki Uemura z Japonska, vynálezca Nintenda, i ďalší hostia z Českej republiky, Poľska a Rumunska.

Pozrite si videopozvánku:

O konferencii

O konferencii

Konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy. Archív konferencie si možno prezerať v pravej časti stránky, fotografie z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné na facebookovej stránke Konferencie FMK.

Ďalší ročník konferencie sa uskutoční 25. – 26. apríla 2017 na Smolenickom zámku.

Dátum: 25. – 26. apríla 2017
Čas: 09.00
Miesto: Smolenický zámok

Päť sekcií bude odzrkadľovať aktuálne teoretické i praktické témy z mediálnej oblasti a súvisiacich disciplín. „Sekciu zaoberajúcu sa budúcnosťou mediálnej terminológie sme vytvorili na základe toho, že momentálne tu máme skutočný terminologický chaos a napríklad pri pojme „kyberpriestor“ sa stretávame niekedy až s komickými súvislosťami a interpretáciami“, hovorí jeden z organizátorov Dr. Martin Solík.

Tematické zameranie sekcií príspevkov podľa sekcií:

 • Sekcia 1: Budúcnosť mediálnej terminológie
 • Sekcia 2: Budúcnosť mediálnej výchovy
 • Sekcia 3: Budúcnosť vplyvu médií
 • Sekcia 4: Budúcnosť marketingu v kontexte médií
 • Sekcia 5: Budúcnosť hier

Termín na zaslanie príspevkov: do 1. mája 2017
Termín uzávierky prihlášok s anotáciou príspevku: 12. apríla 2017
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky. V prípade, že potrebujete pomôcť s jej vyplnením, neváhajte nás osloviť prostredníctvom kontaktného e-mailu.

Konferenčný poplatok

 • 200,- € – príspevok v anglickom jazyku (zaradený do recenzovaného konferenčného zborníka, ktorý bude ponúknutý databázam Web of Science, Scopus, ERIH PLUS, EBSCO a do zahraničného časopisu indexovaného v Scopuse), v prípade spoluautorstva na príspevku každý spoluautor platí poplatok 80,- € bez ohľadu na to, či sa zúčastní na konferencii,
 • 100,- € – slovenská, česká, poľská verzia príspevku, resp. príspevok v inom jazyku (štandardný recenzovaný zborník z konferencie), v prípade spoluautorstva na príspevku každý spoluautor platí poplatok 60,- € bez ohľadu na to, či sa zúčastní na konferencii.

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie, prenájmom priestorov, denné občerstvenie, večerný raut, tlač konferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie recenzovaných zborníkov. Poplatok nezahŕňa obedy a ubytovanie. Poplatok môžete uhradiť priamo na konferencii. Pokiaľ nie je možné uhradiť konferenčný poplatok v hotovosti pri registrácii, kontaktujte nás prosím prostredníctvom konferenčného e-mailu.

Strava

 • 25. apríl 2016 – obed = 10 €
 • 26. apríl 2016 – obed = 10 €

Obed sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške.

Ubytovanie

 • Smolenický zámok: cena (1 osoba) = 35 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške.

Program

Utorok 25. apríla 2017
8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 –10.45 Otvorenie konferencie
10.45 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Diskusie v sekciách
12.30 – 13.30 Obedňajšia prestávka
13.30 – 15.15 Panelová diskusia
15.15 – 15.30 Prestávka
15.30 – 18.00 Diskusie v sekciách
18.30 Raut

Streda 26. apríla 2017
8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 – 10.30 Diskusie v sekciách
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.30 Diskusie v sekciách
12.30 – 13.30 Obedňajšia prestávka
13.30 Záverečná ceremónia

Kompletný program konferencie si môžete pozrieť v dolnej časti tejto stránky. Bude k dispozícii aj na mieste a v mobilnej aplikácii.

Zmena programu: Vzhľadom na to, že väčšina pôvodných účastníkov panelovej diskusie ospravedlnila svoju účasť, namiesto panelovej diskusie prebehne v rovnakom plánovanom čase otvorená diskusia na pôvodnú tému Budúcnosť médií. Účastníkmi riadenej diskusie môžu byť rovnocenne všetci riadne prihlásení členovia konferencie. 

Súhrn dôležitých údajov a informácií

 • 12. 04. 2017 – uzávierka prihlášok s anotáciou,
 • 01. 05. 2017 – termín zasielania príspevkov (po akceptovaní anotácie).

Prihláška

Prihláška

Sekcie

Sekcie

Rokovanie konferencie sa uskutoční v nasledujúcich sekciách:

Sekcia č. 1: Budúcnosť mediálnej terminológie

Garanti sekcie: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc. – PhDr. Jana Radošinká, PhD. 

DISKUSNÉ TÉMY: 

 • jazyk moderného mediálneho diskurzu,
 • mediálny diskurz a prístupy k jeho štúdiu,
 • lexikologické prostriedky manipulovania s vnímaním človeka využívané v moderných masových médiách,
 • lexika špecifického diskurzu (diskurz viazaný na sociálne médiá, politický diskurz v médiách, rodový aspekt internetového diskurzu, diskurz spojený s mediálnym právom a iné),
 • lexikálne vymedzenie publicistiky racionálneho a emocionálneho typu,
 • slovná zásoba konkrétnych druhov novinárskych textov (úvodník, stĺpček, komentár, fejtón, reportáž atď.),
 • jazyk „soft news“ a „hard news“,
 • typy terminologických vymedzení a ich funkcia v mediálnom diskurze,
 • neologizmy spojené s mediálnou zábavou – infotainment, edutainment a iné hybridné pomenovania nových oblastí mediálnej tvorby,
 • problém žánrovej hybridizácie – televízne žánre v 21. storočí,
 • „pojmový chaos“ v kontexte mediálnej kultúry súčasnosti (nové fenomény produkcie a recepcie mediálnej kultúry a ich problematické teoretické vymedzenie),
 • adaptácia cudzojazyčnej (anglosaskej, francúzskej, španielskej, nemeckej a inej) lexiky v slovenskej žurnalistike a mediálnej praxi,
 • špecifiká komunikácie vo webovom a digitálnom prostredí – nové druhy zábavy, nové pomenovania,
 • perspektívy vývoja terminologickej osi mediálnych štúdií,
 • teoreticko-metodologické a paradigmatické problémy vo výskume komunikačných praktík,
 • translácia v rámci reflexie mediálnej komunikácie,
 • reflexia mediálnej kultúry v kontexte pestovania jazykovej kultúry (kritická reflexia globalizačných a glokalizačných vplyvov),
 • problematika prekladu cudzojazyčnej (vedeckej i umeleckej) literatúry do slovenského jazyka,
 • hybridizácia a typologický „zmätok“ v súčasných žurnalistických žánroch,
 • pojmy „mainstreamový“ a „alternatívny“ a ich explikácia vo vedeckom diskurze,
 • transformácia jazyka reklamy so zreteľom na špecifické očakávania jednotlivých (vekových a iných) kategórií recipientov,
 • nejasné hranice medzi propagovaním a informovaním – PR články verzus spravodajské texty.

Sekcia č. 2: Budúcnosť mediálnej výchovy

Garanti sekcie: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. – doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. – Mgr. Mária Moravčíková, PhD. 

DISKUSNÉ TÉMY: 

 • význam rozvoja kritického myslenia v post-pravdivej spoločnosti,
 • možnosti mediálnej výchovy pri identifikácii a vysvetľovaní propagandy v médiách,
 • extrémistické a nenávistné obsahy na internete a ako s nimi pracovať v rámci mediálnej výchovy,
 • alternatívne médiá v kontexte rozvoja mediálnej a informačnej gramotnosti,
 • upadajúci záujem publika o mainstreamové médiá a miesto mediálnej výchovy pri vysvetľovaní príčin a dôsledkov tohto javu,
 • vplyv sociálnych médií na šírenie hoaxov a dezinformácií,
 • mediálna výchova detí a dospievajúcich – aktuálne trendy vo vyučovaní a metodike,
 • rozvoj mediálnej gramotnosti dospelej populácie – možnosti a limity,
 • nové spôsoby a prístupy k rozvoju mediálnej a informačnej gramotnosti v ére sociálnych médií,
 • miesto mediálnej výchovy pri obhajobe názorovej plurality v médiách a ochrane slobody slova,
 • mediálna výchova a jej úloha pri ochrane práv maloletých,
 • vynárajúce sa témy vo výskume mediálnej, informačnej a ďalších druhov gramotností,
 • využívanie digitálnych hier na edukačné účely – možnosti a limity, zvyšovanie povedomia verejnosti a tvorcov verejných politík o význame mediálnej výchovy.

Sekcia č. 3: Budúcnosť vplyvu médií

Garanti sekcie: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. – doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

 • rastúci vplyv nových médií a jeho sociokultúrne dôsledky,
 • vplyv nových médií na kognitívne schopnosti a procesy,
 • rozvoj a rozšírenie digitálnych médií v edukácii,
 • nové sociálne médiá a premeny životného štýlu,
 • budúcnosť internetu a sociálnych sietí,
 • transformácia tradičných médií na sociálnych sieťach,
 • zmeny v povahe mediálnej produkcie,
 • možnosti rozvoja mobilného novinárstva,
 • profesia novinára v budúcnosti,
 • nové spôsoby výberu mediálnych produktov a zmeny v percepcii, spracovaní i prežívaní ich obsahov,
 • premeny v správaní sa mediálneho publika a vznik nových typov publík,
 • perspektívy novej etiky médií,
 • budúcnosť komunikačnej a informačnej hygieny,
 • budúcnosť digitálnych médií a rozvoj vedy,
 • perspektívy a problémy rozvoja virtuálnej reality,
 • metamorfózy personálnej identity v kyberpriestore digitálnych médií, transformácia tela a telesnosti v kontexte rozvoja nových médií.

Sekcia č. 4: Budúcnosť marketingu v kontexte médií

Garanti sekcie: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. – doc. Ing. Andrej Trnka, PhD. – PhDr. Peter Murár, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

 • mobilná komunikácia ako súčasť moderného marketingu, responzívny dizajn, investície do mobilnej reklamy, video reklama,
 • personalizácia a individualizácia dát, personalizácia a segmentácia kampaní,
 • generácia Z a jej vplyv na budúcnosť marketingu,
 • význam e-mailového marketingu,
 • „big data“ a ich využitie na zefektívnenie marketingovej komunikácie; etické a právne otázky spojené s ich zberom,
 • marketingová automatizácia, CRM, automatizované e-maily, behaviorálny marketing a pokročilá personalizácia webu a jeho obsahu,
 • zvyšovanie návratnosti investícií, optimalizácia webových stránok a komunikácie v sociálnych médiách s cieľom zvyšovania výnosov,
 • sociálne CRM a starostlivosť o zákazníka v ére sociálnych médií,
 • marketingová komunikácia prostredníctvom „snapov“, sprostredkovaných zážitkov a ďalších inovácií sociálnych médií,
 • segmentácia a určovanie cieľového trhu v médiách; cieľová skupina a jej vplyv na programovú štruktúru, multikanálová stratégia médií a spoplatnenie obsahu v médiách,
 • komerčné využitie reklamného priestoru v médiách, objem reklamy v médiách; televízia a internet – kľúčové médiá pre nákup mediálneho priestoru,
 • predaj reklamného priestoru v médiách, spájanie médií pri predaji reklamného priestoru, „strieborná ekonomika“ a jej vplyv na obsah a inzerciu.
 • koncentrácia médií, mediálne skupiny na Slovensku, vplyv vlastníkov médií na marketing a marketingovú komunikáciu médií.

Sekcia č. 5: Budúcnosť hier

Garanti sekcie: doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. – Mgr. Zdenko Mago, PhD. – Mgr. Michal Kabát, PhD. 

DISKUSNÉ TÉMY: 

 • problémy a perspektívy rozvoja oblasti herných štúdií a teórie digitálnych hier,
 • „butterfly effect“ a ďalšie inovácie dizajnu herných naratívov,
 • 3D-scan ako nástroj personalizácie avatarov a maximalizácie hernej imerzie,
 • využitie virtuálnej reality v súčasnom hernom priemysle a jej potenciál v iných odvetviach,
 • rozšírená realita, geolokácia a ďalšie trendy mobilného hrania,
 • cloud gaming ako základ vzniku služby gaming-on-demand,
 • multiscreen gaming a kompatibilita herných zariadení,
 • „metaverzum“ a budúcnosť sociálnych sietí,
 • gamifikácia ako trend digitálneho dizajnu v rôznych oblastiach každodenného života,
 • využívanie serióznych hier vo výchovno-vzdelávacom procese, elektronické športy a nové trendy v hernom marketingu.

Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Submission of annotations: 27th March 2017
Submission of papers: 7th April 2017

Váš príspevok v anglickom, slovenskom, českom alebo inom jazyku v maximálnom rozsahu 20 normostrán, vrátane abstraktov, kľúčových slov (abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch jazykových mutáciách – v anglickej a domovskej), ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do uvedeného termínu na e-mailovú adresu: megatrends-media@fmk.sk. Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii v spodnej časti stránky).

Formát textu

 • Písmo: Times New Roman
 • Veľkosť písma: 12 pt
 • Zarovnanie: do bloku
 • Riadkovanie: 1
 • Okraje: horný a dolný 2,5 cm, vľavo a vpravo 2 cm
 • Popis grafu: nad grafom, vrátane referencie
 • Popis obrázku: pod obrázkom, vrátane referencie
 • Bibliografické odkazy: metóda priebežných poznámok pod čiarou na príslušnej strane, riaďte sa, prosím, citačnými pravidlami.

Obsah príspevku

Šablóna príspevku je k dispozícii v spodnej časti tejto stránky.

 • Názov príspevku v angličtine (14 pt, tučné, všetky písmená veľké, zarovnanie do stredu)
 • Meno a priezvisko autora/autorov (14 pt, kurzíva, zarovnanie do stredu)
 • Abstrakt v angličtine – max. 15 riadkov
 • Kľúčové slová v angličtine – max. 10 slov
 • Názvy kapitol (14 pt, tučné)
 • Text príspvku
 • Zoznam zdrojov – podľa citačných pravidiel
 • Kontaktné údaje – meno/mená autora/autorov s titulmi, názov a adresa organizácie, email autora/autorov (zarovnanie vľavo).

Výstupy z konferencie:

 • Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú publikované vo vedeckom časopise European Journal of Science and Theology, ktorý je indexovaný v databáze Scopus. Časopis bude v spolupráci s vedeckým výborom konferencie realizovať selekciu najkvalitnejších textov, ktoré koherujú so zameraním časopisu, pričom tieto sa publikujú do konca roku 2017.
 • Zborník príspevkov v anglickom jazyku sa bude zasielať do databáz SCOPUS a Web of Science (upozorňujeme autorov, že tieto texty musia spĺňať požiadavky kladené na znenie vedeckých článkov v anglickom jazyku a preklad musí dosahovať najvyššiu odbornú úroveň).
 • Zborník autorov príspevkov, ktorí chcú publikovať v slovenskom, českom, poľskom a inom jazyku okrem anglického.

Upozornenie:
Dovoľujeme si upozorniť účastníkov konferencie, že anotáciu príspevku v prihláške bude hodnotiť vedecký výbor konferencie. V prípade, že anotácia príspevku nesplní stanovené kritériá odbornosti a vhodnosti, ktoré sa kladú na vedecké práce tohto druhu, prihlášku Vám vrátime ako nevyhovujúcu. Autori taktiež zodpovedajú za jazykovú korektúru svojich textov.

Organizátori

Organizátori

Sekretariát konferencie:

E-mail: megatrends-media@fmk.sk

JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Lenka Rusňáková

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Vedecký a programový výbor

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc.
prof. Diab Al-Badayneh (JO)
prof. Dr. Peter A. Bruck, Ph.D. (AT)
prof. David Buckingham, PhD., MA, BA (UK)
prof. Dr. Alexander Fedorov (RU)
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. dr. hab. Iwona Hofman (PL)
prof. Małgorzata Łuszczak (PL)
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (CZ)
prof. Jozef M. M. Ritzen (NL)
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. José Manuel Pérez Tornero, PhD. (ES)
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (CZ)
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. (CZ)
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Mgr. Michal Kabát, PhD.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (CZ)
Mgr. Zdenko Mago, PhD.
Mgr. Juliána Mináriková, PhD.
Mgr. Mária Moravčíková, PhD.
PhDr. Peter Murár, PhD.
PhDr. Jana Radošinská, PhD.
Dr. Iulian Rusu (RO)
JUDr. Martin Solík, PhD.

Organizačný výbor

JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Juliána Mináriková, PhD.
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Mgr. Martin Klementis, PhD.
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
Mgr. Dáša Mužíková, PhD.
Mgr. Vladimír Ovsenák, PhD.
PhDr. Jana Radošinská, PhD.
Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD.
Mgr. Zuzana Bučková
Martin Ďurko, MBA
Mgr. Martin Graca
Mgr. Vladimíra Hladíková
Mgr. Monika Hossová
Mgr. Jana Hubinová
Mgr. Karina Kubíková
Mgr. Peter Lančarič
Mgr. Erika Obertová
Mgr. František Rigo
Mgr. Lenka Rusňáková
Mgr. Lucia Škripcová
Mgr. Peter Velický

Aplikácia

Stiahnite si aplikáciu

V aplikácii Megatrends and Media, ktorá je dostupná pre obe hlavné platformy – Android a iOS, môžete vyplniť prihlášku, prezerať si fotografie i program.

Kompletný prehľad sekcií je k dispozícii v mobilnej aplikácii. Stiahnite si ju z Google Play alebo App Store:

       

Súbory na stiahnutie:

 
Späť hore ↑