UCM v Trnave je lídrom slovenských univerzít v hodnotení U-Multirank

UCM v Trnave sa úspešne etablovala v celosvetovom hodnotení kvality univerzitného vzdelávania. Úspech prišiel získaním najväčšieho počtu hodnotení „A“ spomedzi všetkých slovenských univerzít.

Výsledky zverejnili zostavovatelia klasifikačnej schémy U-Multirank vo svojej výročnej správe. Hodnotenie zahŕňalo celkovo 1 614 univerzít z 95 krajín sveta.

UCM v Trnave získala ako jediná univerzita na Slovensku štyri hodnotenia „A“, a to v nasledujúcich 4 kategóriách:

  • riadne ukončenie bakalárskeho štúdia,
  • interdisciplinárny výskum,
  • zahraniční členovia akademickej obce,
  • publikácie, ktoré vznikli na základe medzinárodnej akademickej spolupráce.

Umiestnenie univerzity v hodnotení U-Multirank v značnej miere vyplýva z vedeckých úspechov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá iniciovala zaradenie univerzity do celosvetového hodnotenia.

Web of Science & Scopus

Fakulta má ako jediná na Slovensku a v Českej republike indexovanie v dvoch najprestížnejších citačných databázach – Web of Science spoločnosti Clarivate Analytic a v Scopuse, ktorý spravuje spoločnosť Elsevier.

Indexované sú celkovo tri vedecké časopisy:

„Prijatie troch časopisov do najprestížnejších vedeckých databáz svedčí o kvalite našej fakulty a dosahovaných výsledkoch. Kvalita vysokoškolského štúdia je v medzinárodnom meradle hodnotená predovšetkým na základe vedecko výskumnej činnosti, v ktorej Fakulta masmediálnej komunikácie dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ uviedla Dana Petranová, dekanka FMK UCM v Trnave.

TEDI: Unikátny štúdijný program

Ďalším dôležitým faktorom úspechu univerzity v globálnom hodnotení kvality
univerzitného vzdelávania je inovatívny prístup fakulty k pedagogickému procesu a aktualizácii študijných plánov v súlade s požiadavkami trhu práce. Ten je evidentný napríklad v prípade unikátneho študijného programu Teória digitálnych hier.

Podľa dostupných štatistík sa až 98 % absolventov FMK dokáže uplatniť v rámci vyšších manažérskych a kreatívnych pracovných pozícií v oblasti mediálnej tvorby.

„Klasifikačný systém U-Multirank ponúka transparentnú schému podrobného kvalitatívneho hodnotenia výkonnosti univerzít, ktorá umožňuje existujúcim či potenciálnym študentom rozhodovať sa o svojich budúcich študijných aktivitách na základe komplexnejšieho súboru informácií, ktoré sú pre nich relevantné. Z tohto dôvodu možno hodnotené kategórie kvality univerzít filtrovať či špecifikovať v súlade s požiadavkami jednotlivých používateľov, a to nielen so zameraním na výskumnú činnosť, ale aj na systém univerzitného vzdelávania v celej jeho komplexnosti,“ doplnila Dana Petranová.

Čo je U-Multirank?

U-Multirank poskytuje informácie o kvalite univerzít na globálnej úrovni, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • pedagogický proces a vzdelávanie,
  • výskum,
  • šírenie poznatkov,
  • zameranie na budovanie medzinárodných vzťahov a angažovanie sa v sociálnom a kultúrnom živote regiónu.

Najnovšie výsledky odrážajú diverzitu univerzitného vzdelávania a vymedzujú priamo porovnateľné ukazovatele úspešnosti jednotlivých univerzít.

Zdroj: tlačová správa FMK UCM v Trnave
Foto: FB UCM