doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu 2, dekanát FMK

streda 12.00 – 14.00 hod., je potrebné sa ohlásiť dopredu na uvedenom tel. čísle alebo na maile

Docentka Dana Petranová sa venuje mediálnej výchove v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania, výskumu mediálnej gramotnosti a kritického myslenia. Zameriava sa na násilie v médiách a zaoberá sa aj mediálnymi účinkami a ich pôsobením na publikum. Je zakladateľka Centra mediálnej gramotnosti IMEC (International Media Education Center) pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a zriaďovateľka webového portálu o mediálnej výchove www.medialnavychova.sk (www.mediaeducation.sk).

Patrí medzi prvých absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie, ďalej študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Masarykovej univerzite v Brne.

Pôsobí ako dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od roku 2010 (druhé funkčné obdobie), v minulosti pôsobila na fakulte vo funkcii odbornej asistentky a pracovníčky pre vedecko – výskumnú činnosť.

Oblasti záujmu: mediálna výchova, kritické myslenie, výskum mediálnej gramotnosti.

 

Publikácie

Mediálna výchova a kritické myslenie / Dana Petranová ; recenzenti: Eva Fandelová, Eva Odlerová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 105 s. + CD ; 21 cm. - ISBN 978-80-8105-492-1.

Násilie v médiách / Dana Petranová ; recenzenti: Slavomír Gálik, Dariusz Rott. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 83 s. ; 21 cm. - ISBN 978-80-8105-488-4.

PETRANOVÁ, D. 2013. Mediálna gramotnosť seniorov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 324 s. ISBN 978-80-8105-496-9.

VRABEC, N. – PETRANOVÁ, D. 2013. Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 190 s. ISBN 978-80-8105-469-3.

PETRANOVÁ, D. – VRABEC, N. 2013. Persuázia a médií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 164 s. ISBN 978-80-8105-450-1.

PETRANOVÁ, D. 2011. Communication skills. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

PETRANOVÁ, D. 2011. Presentation skills trainning. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

PETRANOVÁ, D. 2013. Media education in the life of senior population. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

PETRANOVÁ, D. 2011. Rozvíja mediálna výchova v školách kritické kompetencie žiakov?. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : FMK UCM v Trnave, 2011, roč. 2, č. 1, s. 67-83.

PETRANOVÁ, D. 2013. Rozvoj kritického myslenia v mediálnej výchove. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2013.

PETRANOVÁ, D. 2014. Úroveň mediálnej gramotnosti slovenských seniorov. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014.

PETRANOVÁ, D. – KAČINOVÁ, V. – KOLČÁKOVÁ, V. 2014. Axiocentric media education as a strategy for the cultivation of media recipients. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2014.

PETRANOVÁ, D. 2012. Kompetencje komunikacyjne w teorii i praktyce. In Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. ISSN 2084-9001, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-41-8.

PETRANOVÁ, D. 2012. Formy spolupráce univerzít a podnikov v podmienkach Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. In Spolupráca univerzít a podnikOVÁ: zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 76-80. ISBN 978-80-8105-436-5.

PETRANOVÁ, D. 2012. Veda a umenie pri vzájomnom porozumení a rešpekte. In Spolu v kraji : december 2012 : zborník. Trnava : Úrad TTSK, 2012. s. 100-109. ISBN 978-80-971243-9-7.

PANASENKO, N. – MAGÁL, S. – TRNKA, A. – PETRANOVÁ, D. Bilingual analysis of LOVE and HATRED emotional markers (SPSS-based approach). In Proceedings of the 3rd Workshop on Sentiment Analysis where AI meets Psychology (SAAIP 2013). Nagoya, s. 15–23. ISBN 978-4-9907348-2-4.

TRNKA, A. – PETRANOVÁ, D. – MAGÁL, S. Bilingual analysis of Love and Hatred emotional markers (SPSS-based approach). In Sixth International Joint Conference on Natural Language Processing. 9 s. ISBN 978-4-9907348-2-4.

PETRANOVÁ, D. 2011. Effective teaching of marketing communication. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

PETRANOVÁ, D. – TRNKA, A. – MAGÁL, S. 2013. Bilingual analysis of Love and Hatred emotional markers (SPSS-based approach). In IJCNLP2013. [S.l.] : Asian Federation of Natural Language Processing, 2013. ISBN 978-4-9907348-2-4.

PETRANOVÁ, D. – PLENCNER, A.: Stereotyp ako interpretačná skratka. In: Magál, S.– Mistrík, M. – Solík, M. (eds): Médiá spoločnosť, mediálna fikcia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 31. marca a 1. apríla 2008. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008, s. 68-74.

PETRANOVÁ, D. 2006. Cestovný ruch v regióne Liptov. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. ISBN 80-89220-21-5.

PETRANOVÁ, D. 2006. Mediálna výchova ako prostriedok regulácie negatívneho pôsobenia násilných mediálnych obsahov. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 80-89220-48-7.

PETRANOVÁ, D. 2006. Násilie na televíznej obrazovke. In Médiá na prahu tretieho tisícročia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2006. ISBN 8089220-07-X.

KOLLÁROVÁ, D. – PETRANOVÁ, D. 2007. Odborná prax – prvý krok k vytvoreniu vzťahov s praxou. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospo, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2.

PETRANOVÁ, D. 2007. Podstata a význam kritického myslenia v mediálnej výchove. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. ISBN 978-80-8105-004-6.

PETRANOVÁ, D. 2009. Reálny pohľad na stav mediálnej výchovy na Slovensku. In Masmediálna komunikácia a realita II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-125-8.

PETRANOVÁ, D. 2010. Ako zabezpečiť kvalitnú mediálnu výchovu v procese edukácie na Slovensku?. In Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom kontexte. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-159-3.

PETRANOVÁ, D. 2010. Mediálna výchova ako prostriedok rozvoja kritického myslenia u detí a mládeže. In Mediálna výchova v otvorenom priestore. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-970604-5-9.

PETRANOVÁ, D. 2012. Improving the quality of educational institutions focused on woodworking industry. In Wood and Furniture Industry in Times of Change – New Trends and challenges. Trnava : Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, 2012. ISBN 978-80-8105-375-7.

PETRANOVÁ, D. 2012. Inovácie v oblasti informačných technológií – význam a uplatnenie e-learningu v procese vzdelávania. In Fórum inovatívnych myšlienok. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2012. ISBN 978-80-8105-431-0.

PETRANOVÁ, D. 2012. Uplatnenie marketingu pri príprave vzdelávacích aktivít v rámci vysokoškolského vzdelávania študentov masmediálnych štúdií. In Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

PETRANOVÁ, D. 2012. Využitie inovatívnych technológií – e-learning v procese výučby. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3.

PETRANOVÁ, D. 2012. Vzory mládeže pod vplyvom médií: športovec ako vzor. In Odkaz Pierra de Coubertina. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-459-4.

PETRANOVÁ, D. 2012. Zodpovednosť médií verzus zodpovednosť jednotlivcov. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-438-9.

PETRANOVÁ, D. 2013. Efektívna verbálna komunikácia v procese persuázie. In Vrtieť psom: metafora v médiách – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-476-1.

PETRANOVÁ, D. 2013. Komunikačné kompetencie – atribút, ktorý vyhľadáva súčasný trh práce. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

PETRANOVÁ, D. 2013. Rozvoj kritického myslenia v kontexte mediálnej výchovy. In Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

PETRANOVÁ, D. 2013. Úloha mediálnej výchovy na rozhraní globalizácie a kultúrnej diverzity. In Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21. storočia. Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2013. ISBN 978-80-971392-8-5.

KAČINOVÁ, V. – PETRANOVÁ, D. – PLENCNER, A. 2005. Mediálna výchova pre 6. ročník základných škôl. Štátny pedagogický ústav, 2005.

MISTRÍK, M. – PLENCNER, A. – PETRANOVÁ, D. – LALUHOVÁ, J. 2008. Koncepcia výučby predmetu mediálna výchova na stredných školách KEGA 3/4255/06. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-077-0.

MATÚŠ, J. – PLENCNER, A. – VOJTEK, J. – PETRANOVÁ, D. – MISTRÍK, M. – PRAVDOVÁ, H. – POLÁKOVÁ, E. 2008. Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách v podmienkach Slovenskej republiky. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. ISBN 978-80-8105-051-0.

PETRANOVÁ, D. 2011. Komunikačné schopnosti. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

PETRANOVÁ, D. 2011. Základy prezentačných zručností. In Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

PETRANOVÁ, D. 2011. Charakteristika predmetu mediálna výchova. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PETRANOVÁ, D. 2011. Pedagógovia na ceste za mediálnou gramotnosťou. In Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov. Žilina : Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU, 2011. ISBN 978-80-554-0467-7.

PETRANOVÁ, D. 2011. Primárne funkcie masových médií. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PETRANOVÁ, D. 2011. Účinky médií na život človeka a spoločnosť. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PETRANOVÁ, D. 2011. XVII. Mediálna výchova. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

PETRANOVÁ, D. 2011. Základné smery mediálnej výchovy a ich charakteristika. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PETRANOVÁ, D. 2012. XVIII. Mediálna výchova. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

PETRANOVÁ, D. – MAGÁL, S. 2013. Cognitive Linguistics and Didactics: New Models of Teaching. In Magija INNO: novye technologii v jazykovoj podgotovke specialistov-meždunarodnikov. Moskva : Izdateľstvo MGIMO-Universitet, 2013. ISBN 978-5-9228-1050-0.

PETRANOVÁ, D. 2013. L´éducation aux médias. Entre mondialisation et diversité culturelle. In L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. ISSN 1782-3358, Bruxelles : Éditions Bruylant, 2013. ISBN 978-2-8027-3801-5.

PETRANOVÁ, D. 2013. XVIII. Mediálna výchova. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

PETRANOVÁ, D. 2010. Veľtrhy výstavy – história, špecifiká a perspektíva univerzálneho multimédia. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

NOVÁKOVÁ, R. – PETRANOVÁ, D. – Pravdová, H. 2011. Quo vadis massmedia / Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. 275 s. ISBN 978-80-8105-256-9.

PETRANOVÁ, D. 2011. Quo vadis massmedia / Quo vadis marketing. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2011. ISBN 978-80-8105-256-9.

PETRANOVÁ, D. 2011. Digiarketing. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-331-3.

PETRANOVÁ, D. 2011. Interakcia marketingovej komunikácie a media relations. Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechni, 2011. ISBN 978-83-61118-51-0.

PETRANOVÁ, D. 2011. Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-334-4.

PETRANOVÁ, D. 2011. Marketingová komunikácia a media relations. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

PETRANOVÁ, D. 2011. Media relations I.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

PETRANOVÁ, D. 2011. Media relations II.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

PETRANOVÁ, D. 2011. Media relations III.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

PETRANOVÁ, D. 2011. Mediálna výchova. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

PETRANOVÁ, D. 2011. Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-333-7.

PETRANOVÁ, D. 2011. Unplugged. Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius 2011. ISBN 978-80-8105-243-9.

PETRANOVÁ, D. 2011. Zborník diplomových prác. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-216-3.

PETRANOVÁ, D. 2011. Zborník prác z fakultnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2011. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-263-7.

PETRANOVÁ, D. 2012. Demokracia verzus mediokracia – Megatrendy a médiá 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-394-8.

PETRANOVÁ, D. 2012. Diskurzy v masmediálnych štúdiách. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-439-6.

PETRANOVÁ, D. 2012. Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania – Megatrendy a médiá 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-392-4.

PETRANOVÁ, D. 2012. Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

PETRANOVÁ, D. 2012. Mediálna výchova a kultúrna identita – Megatrendy a médiá 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-393-1.

PETRANOVÁ, D. 2012. Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-391-7.

PETRANOVÁ, D. 2012. Odkaz Pierra de Coubertina. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-459-4.

PETRANOVÁ, D. 2012. Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-383-2.

PETRANOVÁ, D. 2012. Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II.. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-338-2.

PETRANOVÁ, D. 2012. Zborník z medziuniverzitnej ŠVOaUK. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-385-6.

PETRANOVÁ, D. 2012. Zodpovednosť v médiách. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-444-0.

PETRANOVÁ, D. 2012. Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá podnikateľského, verejného a neziskového sektora. Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-451-8.

PETRANOVÁ, D. 2013. Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-478-5.

PETRANOVÁ, D. 2013. Medziuniverzitná študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta m, 2013. ISBN 978-80-8105-475-4.

PETRANOVÁ, D. 2013. Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) – Megatrendy a médiá 2013. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

PETRANOVÁ, D. 2013. Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-486-0.

PETRANOVÁ, D. 2013. Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

PETRANOVÁ, D. 2013. Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-472-3.

PETRANOVÁ, D. 2013. Vrtieť psom: metafora v médiách – Megatrendy a médiá 2013. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-476-1.

PETRANOVÁ, D. 2013. Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

PETRANOVÁ, D. 2008. Predpokladané účinky médií. Pozitívne, negatívne, neutrálne. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8105-042-8.

PETRANOVÁ, D. 2010. Editoriál. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

PETRANOVÁ, D. 2010. Príhovor. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2010. ISBN 978-80-8105-205-7.

MAGÁL, S. – PETRANOVÁ, D. – KRAĽOVIČOVÁ, D. 2010. Profile of Salzburg Global Seminar. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

PETRANOVÁ, D. 2011. Lexikón masmediálnych štúdií. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

PETRANOVÁ, D. 2011. PhDr. Dana PETRANOVÁ, PhD. dean of Faculty of Mass Media Communication. In Unplugged. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius 2011. ISBN 978-80-8105-243-9.

PETRANOVÁ, D. 2012. Communication Skills. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-318-4.

PETRANOVÁ, D. – VOJTEK, J. 2012. Dlhá-predlhá cesta za čestným doktorátom. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

PETRANOVÁ, D. 2012. Presentation Skills Trainning. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. ISBN 978-80-8105-317-7.

PETRANOVÁ, D. – SOLÍK, M. 2012. Úvod. In Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-337-5.

PETRANOVÁ, D. 2013. Dear colleagues and members of the professional public. In Marketing identity. ISSN 1339-5726, Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, F, 2013. ISBN 978-80-8105-546-1.

PETRANOVÁ, D. 2014. Digital games in media education context. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

PETRANOVÁ, D. - VRABEC, N. - MAZÁKOVÁ, S.  2014. Dijaľnist na pidtrimku rozvitku mediagramotnosti v evropejskomu ta slovackomu kontekstach. In: Current issues of mass communication = Aktuaľni pitannja masovoi komunikacii. ISSN 2312-5160.

PETRANOVÁ, D. - BURIANOVÁ, Ľ. 2014. Importance and role of new media in the process of media literacy education. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

PETRANOVÁ, D. 2012. Mediálna výchova a jej vplyv na kvalitu života po roku 1989. In: Aspekty kvality života: venované 15. výročiu založenia UCM v Trnave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

PETRANOVÁ, D. - VRABEC, N. - SOLÍK, M. 2014. New role models for Slovak youth in the context of media communication. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

PETRANOVÁ, D. - VRABEC, N. 2014 Persuázia v masmediálnej a marketingovej komunikácii. In: Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

PETRANOVÁ, D. - BURIANOVÁ, Ľ. 2014. Potential of digital technologies use in the formal pre-primary education. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

PETRANOVÁ, D. 2014. Vplyv násilných mediálnych obsahov na pocit bezpečia. In: Bezpieczenstwo wspotczesnego swiata: rózne wymiary bezpieczenstwa. ISBN 978-83-61449-49-2.

Predmety

  • Mediálna výchova I. - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Mediálne kompetencie I. - 3. roční Bc. AMES
  • Propedeutika mediálnej výchovy - 1. ročník Bc. AMES

Projekty

APVV: Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií monitorovania a evaluácie úrovni

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

Iné: The US Embassy covers costs of 1 participant for the Salzburg Global Seminar - Academy on Media and

Členstvá

predsedníčka Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

členka Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu masmediálnej a marketingovej komunikácie Communication Today

predsedníčka a členka Odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri Štátnom pedagogickom ústave, členka komisie s účinnosťou od 17. marca 2009 do júna 2010

Oznamy