Kontrola hodnotení v letnom semestri v AR 2017/2018

Skúškové obdobie letného semestra v AR 2017/2018 sa končí 30. júna 2018.

Povinnosťou vyučujúceho je do 8. júla 2018 v AIS-e zapísať všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AIS-e hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov! (§ 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Absencia hodnotení

Absencia hodnotení

Ak zistíte, že vám v systéme chýbajú hodnotenia, ste povinný kontaktovať priamo vyučujúceho, aby vám známky do AIS-u zapísal. Telefonické a e-mailové kontakty nájdete v profiloch vyučujúcich na stránke fakulty.

Ak ste vyučujúceho už kontaktovali a známky v AIS-e stále absentujú, ste povinný kontaktovať Mgr. Julianu Minárikovú, PhD., ktorej e-mailom pošlete:

  • kód predmetu,
  • meno vyučujúceho,
  • dátum hodnotenia,
  • hodnotenie.

Pokračovanie v štúdiu

Podmienky pokračovania v štúdiu

Študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu ak:

1. splnil podmienky kontrolných etáp štúdia.

Podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom roku štúdia v dennej a externej forme
štúdia je získanie aspoň 40 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku.

V študijných programoch v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia štyri
roky v bakalárskych študijných programoch a v študijných programoch so
štandardnou dĺžkou štúdia tri roky v magisterských študijných programoch aspoň 30
kreditov (§ 11 ods. 26 Študijného poriadku UCM).

2. získal kredity za predmety, ktoré mal zapísané druhý raz.

Pri opakovanom zápise predmetu má študent právo na dva opravné termíny v rámci
príslušného akademického roka (§ 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM).

3. v ďalšom období, na ktoré sa zapisuje, neprekročí povolenú dĺžku štúdia (§ 3, ods. 12, 13 Študijného poriadku UCM).

Úradné hodiny

Úradné hodiny

Oddelenie akademických činností UCM a Študijné oddelenie FMK UCM

Počas letných prázdnin
PondelokNeúradný deň
Utorok8.30 – 11.00 hod.
Streda8.30 – 11.00 hod.
Štvrtok8.30 – 11.00 hod.
PiatokNeúradný deň