Zápis predmetov do ďalšieho roka štúdia bude znova otvorený

Vytvorenie zápisného listu a zápis predmetov na akademický rok 2019/2020 je v AISe dodatočne možný od 1.augusta 2019 do 15.augusta 2019.

Študent, ktorý je v AR 2018/2019 študentom:

  • 1. a 2. roka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia,
  • 1., 2. a 3. roka v externej forme bakalárskeho štúdia,
  • 1. roka magisterského štúdia v dennej forme štúdia
  • 1.a 2. roka v externej forme magisterského štúdia

je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2019/2020.

Postup a manuál nájde na stránke UCM v tomto linku. Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 2018/2019.

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý
o štúdium v ak. roku 2019/2020 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia
podmienok.

V prípade nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po  doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do  ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.“