Výberové konanie na obsadenie miest vedúcich katedier

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,  funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie miest vedúcich katedier:

Katedra marketingovej komunikácie

 • Vedúci katedry marketingovej komunikácie

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • znalosť príslušnej legislatívy viažucej sa k výkonu práce,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • skúsenosť s riadením VŠ pracoviska,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná. 

Termín nástupu: 10/2023

Pracovný úväzok: 1,0 (100%)

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy pedagogického pracovníka podľa odpracovaných rokov + príplatok za riadenie)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Katedra masmediálnej komunikácie

 • Vedúci katedry masmediálnej komunikácie

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • znalosť príslušnej legislatívy viažucej sa k výkonu práce,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • skúsenosť s riadením VŠ pracoviska,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 10/2023

Pracovný úväzok: 1,0 (100%)

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy pedagogického pracovníka podľa odpracovaných rokov + príplatok za riadenie)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Katedra umeleckej komunikácie

 • Vedúci katedry umeleckej komunikácie

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • znalosť príslušnej legislatívy viažucej sa k výkonu práce,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • skúsenosť s riadením VŠ pracoviska,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 10/2023

Pracovný úväzok: 1,0 (100%)

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy pedagogického pracovníka podľa odpracovaných rokov + príplatok za riadenie)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Katedra jazykovej komunikácie

 • Vedúci katedry jazykovej komunikácie

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • znalosť príslušnej legislatívy viažucej sa k výkonu práce,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • skúsenosť s riadením VŠ pracoviska,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 10/2023

Pracovný úväzok: 1,0 (100%)

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy pedagogického pracovníka podľa odpracovaných rokov + príplatok za riadenie)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Katedra mediálnej výchovy

 • Vedúci katedry mediálnej výchovy

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • znalosť príslušnej legislatívy viažucej sa k výkonu práce,
 • komunikačné a manažérske zručnosti,
 • skúsenosť s riadením VŠ pracoviska,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 10/2023

Pracovný úväzok: 1,0 (100%)

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy pedagogického pracovníka podľa odpracovaných rokov + príplatok za riadenie)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude plnenie kritérií na miesto vedúcich pracovníkov a ich doterajších pracovných skúseností.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.

Prihlášku do výberového konania s prílohami:

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa §74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov ( https://www.ucm.sk/sk/vyberove-konania/ /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/.

Termín výberového konania: 10/2023

Prihlášku na výberové konanie posielajte do 17. októbra 2023 na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava