Slovensko na 8. mieste v hodnotení mediálnej gramotnosti

Začiatkom februára sa v Bruseli konalo zasadnutie expertnej komisie pre mediálnu gramotnosť pri Európskej komisii, na ktorom sa hodnotila úroveň mediálnej gramotnosti v Európe. I vďaka nášmu centru mediálnej gramotnosti IMEC a študijným programom so zameraním na mediálnu výchovu, sa Slovensko dostalo na 8. miesto spomedzi krajín Európskej únie. 

Za Slovenskú Republiku sa zasadnutia zúčastnila riaditeľka odboru analýz a výskumu Metodicko-pedagogického centra Nataša Sláviková, ktorá je členkou expertnej skupiny od roku 2009. Hlavným cieľom pracovnej skupiny pre mediálnu gramotnosť je efektívnejšie presadzovať zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti v jednotlivých krajinách v kontexte celoživotného vzdelávania s dôrazom na formálne, neformálne vzdelávanie, ako aj na vzdelávanie znevýhodnených skupín. Cieľom zasadnutia, ktoré sa konalo 3. februára 2014, bolo kontinuálne pokračovať v koordinácii Európskych politík v oblasti mediálnej gramotnosti prostredníctvom výmeny skúseností, štúdií, výskumov, podpory kritického myslenia v mediálnych obsahoch , využívania médií v edukačnom procese, ochrany európskeho audiovizuálneho dedičstva a mapovať súčasný stav a úroveň mediálnej gramotnosti v členských štátoch.

Na zasadnutí sa prerokúvali aktuálne informácie, dôležité projekty, analýzy, nové štúdie z oblasti mediálneho vzdelávania a mediálnej gramotnosti a taktiež projekt EMEDUS (European Media Literacy Education Study), ktorý mapuje úroveň mediálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní v jednotlivých štátoch.

Výsledky analýzy mediálnej gramotnosti vo formálnom vzdelávaní potvrdili progres v úrovni mediálnej gramotnosti na základe indikátorov, ktoré vychádzali zo štúdie hodnotiacej kritériá úrovne mediálnej gramotnosti od roku 2005 do 2012. Na základe národných analýz bolo zistená rozdielna úroveň mediálnej gramotnosti. Potešujúcou správou je, že Slovensko sa v hodnotení úrovne mediálnej gramotnosti posunulo z 23. miesta na 8. miesto. Dôvodom umiestnenia Slovenska na 8. mieste v Európe je najmä to, že Slovensko má od roku 2009 vládou schválenú Koncepciu mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania (mnohé štáty tento dokument nemajú), ďalším dôvodom je fakt, že mediálna výchova bola schválená v reforme vzdelávania od roku 2008 ako povinná prierezová téma, vznik Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti na FMK UCM v Trnave, a taktiež stúpajúcu tendenciu majú aj pribúdajúce akreditované programy pre učiteľov na univerzitách aj v Metodicko-pedagogickom centre.

IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti na Slovensku bolo založené na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v roku 2010 a ako prvé a zatiaľ jediné prepája všetky iniciatívy mediálneho vzdelávania a výchovy na Slovensku a poskytuje odbornej aj laickej verejnosti komplexné informácie o tejto oblasti.

Formal media education in Europe

Formal media education in Europe

General media education

General media education