prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

profesorka

Profesorka Jarmila Šalgovičová pôsobí na FMK UCM na plný úväzok od roku 2005. Vyštudovala Fakultu obchodu VŠE v Bratislave. Po ročnom pôsobení na daňovom úrade, pôsobila desať rokov  v oblasti stredoškolského vzdelávania v odvetví obchodu a služieb.

V rámci tohto pôsobenia obhájila vedeckú hodnosť kandidátky vied v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky na Výskumnom ústave práce a sociálnych vied v Bratislave s témou Vplyv maloobchodných cien na spotrebiteľské správanie obyvateľstva. Titul docentky získala v odbore Inžinierstvo kvality produkcie, kde sa špecializovala na problematiku marketingu v manažérstve kvality a na problematiku normalizácie, certifikácie, akreditácie a posudzovania zhody. Po úspešnom splnení kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v inauguračnom procese na UCM s témou Monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov, bola vymenovaná za profesorku v odbore masmediálne štúdiá.

Vo vedeckej činnosti sa zaoberá výskumom a aplikáciou marketingových procesov v súlade s filozofiou a princípmi manažérstva kvality v jednotlivých oblastiach podnikateľskej a neziskovej sféry. Je zodpovednou riešiteľkou viacerých vedeckých projektov KEGA, VEGA a ako spoluriešiteľka množstva ďalších projektov.

Je autorkou veľkého množstva monografických a časopiseckých publikácií, ktoré sa týkajú témy  marketingu a marketingových procesov, aplikovaných v jednotlivých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Je garantkou študijného programu masmediálna komunikácia a školiteľkou doktorandského štúdia v odboroch masmediálne štúdiá a odvetvové a prierezové ekonomiky.

Je členkou vedeckých rád univerzít a vedeckých ústavov, členkou v redakčných radách časopisov a zborníkov, členkou Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM. Pôsobí vo viacerých podnikoch a organizáciách ako poradca pre problémy spojené s marketingom a marketingovou komunikáciou.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

AAA 001 Rozvoj online marketingu v oblasti hotelierstva / Svoboda, Ján - Šalgovičová, Jarmila [elektronický zdroj] ; recenzenti: Andrea Chlpeková, Rudolf Rybanský, Milan Máčal. - 1. vyd. - Ostrava : ÁMOS - Vzdělávací centrum a vydavatelství, 2013. - 1 CD-ROM (152 s.). - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-87691-05-2.

AAA 002 Selected chapters of integrated marketing communication in the era of information society / Šalgovičová, Jarmila - Klinčeková, Silvia ; reviewers: Anna Šatanová, Rudolf Rybanský, Jozef Mihok. - 1. vyd. - Łódź : Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2014. - 157 s. - ISBN 978-83-7729-242-6.

AAA 003 Why should we care about customer value? / Šalgovičová, Jarmila - Klinčeková, Silvia ; reviewers: Alena Kusá, Pavol Molnár. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2017. - 130 s. - ISBN 978-83-62314-37-9.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

AAB 001 Kvalita vzdelávania na vysokých školách / Šalgovičová, Jarmila - Štefančiková, Anna ; recenzenti: Jozef Matúš, Matej Bílý. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 192 s. - ISBN 978-80-8105-348-1.

AAB 002 Procesný prístup v marketingu / Šalgovičová, Jarmila - Štefančiková, Anna [elektronický zdroj] ; recenzenti: Matej Bílý, Jozef Matúš, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 1 CD-ROM (243 s.). - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-8105-276-7.

AAB 003 Procesný prístup v marketingovej komunikačnej stratégii ako výsledok inovačného manažérstva organizácie / Šalgovičová, Jarmila - Blišák, Ľuboslav : monografia ; recenzenti: Anna Zaušková, Jaromíra Vaňová, Pavol Molnár. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave, 2017. - 138 s. - ISBN 978-80-8105-897-4.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Religion and tourism in Slovakia / Svoboda, Ján - Šalgovičová, Jarmila - Polakovič, Adam, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 125-132.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 The position of information security from marketing point of view / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila, 2014.
In: International Journal of Science Commerce and Humanities. - ISSN 2052-6164, Vol. 2, no. 2 (2014), pp. 169-173.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Vplyv inovačného potenciálu na hodnotové inovácie ako výsledok konkurencieschopnosti podniku / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila, 2013.
In: Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete : monografický zborník vedeckých prác / zostavovatelia: Ladislav Mura, Renáta Machová. - Brno : Tribun EU, 2013. - ISBN 978-80-8122-088-3, [8 s.] [CD-ROM].

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AED 001 Bezpečnosť informácií v manažérstve inovácií / Šalgovičová, Jarmila = Information security in management innovation, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 111-119.

AED 002 Typológia, trendy a nákupné správanie digitálneho spotrebiteľa / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila = Typology, trends and buying behavior of digital consumer, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 185-193.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 23

AFD 001 Filozofia TQEM - komplexné environmentálne manažérstvo kvality / Šalgovičová, Jarmila - Prajová, Vanesa = Philosophy of TQEM - comprehensive environment quality management, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 179-185.

AFD 002 Vybrané aspekty kvality života v podmienkach globalizovanej ekonomiky / Šalgovičová, Jarmila, 2012.
In: Aspekty kvality života : venované 15. výročiu založenia UCM v Trnave / editori: Mária Kovářová, Jozef Rovenský, Andrej Trnka ; recenzenti: Petr Jemelka, Ivan Dóci. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-435-8, S. 35-38 [CD-ROM].

AFD 003 The importance of linking corporate social responsibility with marketing based on customer value / Šalgovičová, Jarmila - Klinčeková, Silvia, 2013.
In: Marketing identity : design that sells : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2013 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2013. - ISBN 978-80-8105-546-1. - ISSN 1339-5726, S. 453-460.

AFD 004 Analýza súčasného stavu integrovanej marketingovej komunikácie v podmienkach podnikateľskej praxe na Slovensku / Šalgovičová, Jarmila - Prajová, Vanesa = Analysis of Current Integrated Marketing Communications in Conditions of Business Practices in Slovakia, 2014.
In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa : podpora šírenia vedomostí o integrovanej marketingovej komunikácii s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka v podnikateľskej praxi : zborník vedeckých prác ... / editori: Jarmila Šalgovičová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Miroslava Szarková, Andrea Holková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-636-9, S. 62-88 [CD-ROM].

AFD 005 Bezpečnosť informácií v Európskej únii v duchu zásad procesného manažérstva / Šalgovičová, Jarmila - Bílý, Matej = Information security in the European Union according to the principles of process management, 2014.
In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa : podpora šírenia vedomostí o integrovanej marketingovej komunikácii s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka v podnikateľskej praxi : zborník vedeckých prác ... / editori: Jarmila Šalgovičová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Miroslava Szarková, Andrea Holková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-636-9, S. 6-14 [CD-ROM].

AFD 006 Vplyv globalizácie na utváraní hodnôt v informačnej spoločnosti / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila = The impact of globalization on shaping values in information society, 2014.
In: Globalizácia marketingu a zrútenie časopriestoru v médiách - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-585-0, S. 76-82.

AFD 007 Zlepšovanie politiky bezpečnosti informácií organizácie so zreteľom na marketingovú komunikáciu / Blišák, Ľuboslav - Šalgovičová, Jarmila = Improvement of information security policy of the organization with regard to marketing communication, 2014.
In: Inovácie v ochrane spotrebiteľa : podpora šírenia vedomostí o integrovanej marketingovej komunikácii s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka v podnikateľskej praxi : zborník vedeckých prác ... / editori: Jarmila Šalgovičová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Miroslava Szarková, Andrea Holková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-636-9, S. 15-26 [CD-ROM].

AFD 008 Current problems of marketing communication in the global markets environment / Šalgovičová, Jarmila, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 112. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 748-754.

AFD 009 Information security in the European Union / Šalgovičová, Jarmila, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 548-558.

AFD 010 Information security policy of organization in relation to marketing communication / Blišák, Ľuboslav - Šalgovičová, Jarmila, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 526-539.

AFD 011 Typology, trends and buying behavior of digital consumer / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 107-115.

AFD 012 Význam medzinárodných noriem pre masmediálnu a marketingovú komunikáciu / Šalgovičová, Jarmila = The importance of international standards for mass media and marketing communication, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 394-403 [CD-ROM].

AFD 013 Brand as a result of lovemark / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 135-140.

AFD 014 Globalization and its impact on values of information society / Šalgovičová, Jarmila - Klinčeková, Silvia, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 1940-1945.

AFD 015 Process approach in marketing communication strategy with regard to global social responsibility / Blišák, Ľuboslav - Šalgovičová, Jarmila, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 207-214.

AFD 016 New trends in marketing and communication in the Italian banking sector / Šalgovičová, Jarmila - Šalgovičová Ferriero, Jarmila, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 247-254.

AFD 017 Poznáme značky, ktoré potvrdzujú spotrebiteľskú a environmentálnu bezpečnosť produktov? / Šalgovičová, Jarmila - Klinčeková, Silvia - Blišák, Ľuboslav = Are we able to recognize the brands that confirm consumer and environmental safety of the products?, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 128-141.

AFD 018 Prekonávanie bariér v inovačnom myslení pomocou krivky Kübler-Ross / Šalgovičová, Jarmila = Overcoming barriers in innovative thinking using the Kübler-Ross curve, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 24-28.

AFD 019 Process approach in marketing communication strategy with regard to global corporate social responsibility / Blišák, Ľuboslav - Šalgovičová, Jarmila, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 28.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 179-186.

AFD 020 Štandardizácia terminológie v manažérskej komunikácii / Šalgovičová, Jarmila, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 33-45.

AFD 021 The impact of tourism on globalization / Šalgovičová, Jarmila - Klinčeková, Silvia, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 158.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 2252-2259.

AFD 022 Trendy a inovácie v informačnej bezpečnosti / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila = Trends and innovation in the information security, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 77-83.

AFD 023 Význam medzinárodných noriem pre masmédiá a marketingovú komunikáciu / Šalgovičová, Jarmila = The importance of international standards for mass media and marketing communication, 2017.
In: Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 19. - 20. októbra 2017 v Banskej Štiavnici / editori Miroslav Rusko ... [et al.] ; recenzenti: Edita Hekelová, Iveta Paulová. - Žilina : Strix, 2017. - ISBN 978-80-89753-21-5, S. 22-26.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Malý lexikón marketingu / Šalgovičová, Jarmila, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 133-135.
Rec na: Malý lexikón marketingu / Kristína Viestová, Jana Štofilová. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 226 s. - ISBN 978-80-970802-4-2.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1

GII 001 The role of marketing audit and value of information / Klinčeková, Silvia - Šalgovičová, Jarmila, 2014.
In: International Journal for Innovation Education and Research. - ISSN 2411-3123, Vol. 2, no. 1 (2014), pp. 8-13.

Predmety

  • Procesy v marketingu a marketingovej komunikácii - 1. Mgr. MARK
  • Marketing a manažment - 2. Bc. KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda

KEGA: Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení.

VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

VEGA: Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie

VEGA: Implementácia manažérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

VEGA: Monitoring spokojnosti zákazníka v malých a stredných firmách.

VEGA: Kvalita komunikačného systému ako činiteľ ovplyvňujúci konkurencieschopnosť malých a stredných firiem

Pobyty

Fachhochschule Braunschweig Wolfenbüttel, Braunschweig, Spolková republika Nemecko

Sheffield Hallam University, Business School, Sheffield, Veľká Británia

Spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0078/18 Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

Ocenenia

Cena dekana MTF

Cena rektora UCM

Oznamy