Oznam študijného oddelenia – kontrola zimného semestra

Dňom 14. februára 2015 sa končí skúšobné obdobie ZS 2014/2015. Povinnosťou vyučujúceho je zapísať do AIS-u všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študentov je skontrolovať si zapísané hodnotenia v AIS-e zo všetkých absolvovaných predmetov.  Ak sa hodnotenie v AISe nenachádza, kontaktujte vyučujúceho telefonicky, príp. e-mailom. Kontakty na jednotlivých vyučujúcich sú zverejnené v profiloch vyučujúcich.

Podmienky na pokračovanie v štúdiu ste splnili, ak:

  • ste získali na konci prvého semestra aspoň 8 kreditov (§ 16, ods. 1 písm. a) Študijného poriadku UCM),
  • ste získali kredity za predmety, ktoré ste mali zapísané druhý raz (pri opakovanom zápise predmetu máte právo na jeden opravný termín v rámci príslušného akademického roka – § 15, ods. 9 Študijného poriadku UCM).