Oznam pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov zamestnaneckej časti AS FMK a do doplňujúcich volieb na členov zamestnaneckej časti AS UCM.

V súlade so zásadami volieb do AS FMK je návrhy kandidátov možné podávať počnúc dnešným dňom t.j. 27. septembra 2018 do 4. októbra 2018 do 12.00 hod.

Spôsob podávania návrhov

Návrhy kandidátov musia byť písomné na formulároch, ktoré boli navrhnuté AS UCM a sú zverejnené na webovom sídle.

Návrhy kandidátov na členov AS FMK a AS UCM musia byť podané výlučne cez podateľňu UCM v zalepenej obálke s nápisom „neotvárať“ na meno predsedu volebnej komisie (VK):

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
predseda VK
FMK UCM v Trnave

Obálka s návrhom musí obsahovať meno podávateľa/odosielateľa. Jedna obálka môže obsahovať návrhy pre viacerých kandidátov. Otváranie obálok s návrhmi kandidátov sa uskutoční dňa 4. októbra 2018 o 13.00 hod.

Kandidovať za člena AS FMK môže každý člen akademickej obce podľa §3 zákona č. 131/2002 Z.z. cit.: Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy.Podľa §4 Štatútu UCM: Akademickú obec UCM tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ostatní zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie.

S pozdravom,
Volebná komisia pre voľby do AS FMK a doplňujúce voľby do AS UCM