Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o stanovení termínu podávania návrhov kandidátov do volieb na členov študentskej časti AS FMK a do doplňujúcich volieb na členov študentskej časti AS UCM.

V súlade so zásadami volieb do AS FMK je návrhy kandidátov možné podávať počnúc dnešným dňom t.j. 28. septembra 2018 do 5. októbra 2018 do 12.00 hod.

Spôsob podávania návrhov

Návrhy kandidátov musia byť písomné na formulároch, ktoré boli navrhnuté AS UCM a sú zverejnené na webovom sídle. Návrhy kandidátov na členov AS FMK a AS UCM musia byť podané výlučne cez podateľňu UCM v zalepenej obálke s nápisom „neotvárať“ na meno predsedu volebnej komisie (VK):

Mgr. Marija Hekelj
Predsedníčka VK
FMK UCM v Trnave

Obálka s návrhom musí obsahovať meno podávateľa/odosielateľa. Jedna obálka môže obsahovať návrhy pre viacerých kandidátov. Otváranie obálok s návrhmi kandidátov sa uskutoční dňa 5. októbra 2018 o 13.00 hod.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

S pozdravom,
Volebná komisia pre voľby do AS FMK a doplňujúce voľby do AS UCM