Letné školy v USA pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy v termíne koniec júna – júl 2017. Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA. Uzávierka podávania prihlášok je 8. február 2017.

  1. Letná škola o ochrane životného prostredia – cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvalo udržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod.
  2. Letná škola o občianskej anagažovanosti – cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkouhistóriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo.

Požiadavky :

  • uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov,
  • mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia,
  • dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity,
  • záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou,
  • nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine,
  • prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.

Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie.