Výberové konanie na miesto odborného asistenta a vedecko-výskumného pracovníka

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie miest odborný asistent s PhD. a vedecko-výskumný pracovník v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier.

Odborný asistent

Funkčné miesto odborného asistenta s PhD., ArtD.

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 02/2024

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy 1370 € s možnosťou príplatku osobného ohodnotenia)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Vedecko-výskumný pracovník

Funkčné miesto vedecko-výskumného pracovníka

Kvalifikačné požiadavky a podmienky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom alebo súvisiacom odbore,
 • vedecko-výskumná činnosť v požadovanej oblasti vrátane vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • náležitá publikačná činnosť v požadovanom odbore,
 • každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Termín nástupu: 02/2024

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základná minimálna zložka mzdy 1370 € možnosťou príplatku osobného ohodnotenia)

Miesto výkonu práce: FMK UCM v Trnave

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude plnenie kritérií na miesto vysokoškolských učiteľov a posúdenie vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, odbornosti, osobných predpokladov a zručností pre výkon zamestnania (komunikatívnosť – aj v cudzom jazyku, flexibilita, vystupovanie) a doterajších pracovných skúseností.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.

K prihláške do výberového konania je potrebné pridať tieto prílohy:

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
 • prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov https://www.ucm.sk/sk/vyberove-konania/ /www.ucm.sk, sekcia „ochrana osobných údajov“/.

Termín výberového konania: 02/2024

Prihlášku na výberové konanie posielajte do 8. februára 2024 na adresu:

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Tajomník fakulty
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava