Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

V akademickom roku 2015/2016 otvárame doktorandské štúdium v troch programoch študijného odboru 3.2.3 masmediálne štúdiá. Uchádzači o denné alebo externé programy masmediálnej komunikácie, marketingovej komunikácie a aplikovaných mediálnych štúdií si môžu podávať prihlášky do 15. júla 2015. 

Najvyšší stupeň vysokoškolského štúdia sa ukončuje medzinárodne platným titulom PhD. Podmienkami na jeho získanie sú absolvovanie teoretickej časti štúdia (prednášky), aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti, absolvovanie dizertačnej skúšky a napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v auguste 2015. O presnom termíne budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky. Témy dizertačných prác spolu s podmienkami prijímacieho konania sú dostupné v sekcii Prijímačky – PhD. štúdium.