Predĺženie termínu na podávanie prihlášok

Fakulta masmediálnej komunikáce Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave predĺžila termín na podávanie prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 15. mája 2014. Uchádzači o doktorandské štúdium si prihlášky môžu poslať do 15. júla 2014.

Uchádzači  si môžu vybrať zo 4 študijných programov v troch stupňoch štúdia. Prijímacích skúšok na bakalárske štúdium sa nemusia zúčastniť tí, ktorí dosiahli počas strednej školy priemer známok do 2,0 a uchádzači o externé štúdium. Podmienky prijímacieho konania a všetky informácie spojené so štúdiom nájdete v sekcii Prečo FMK.

Foto: archív