Pondelok na FMK bol plný vedy a umenia na medziuniverzitnej konferencii

TRNAVA (25.11. 2013) – V pondelok sa uskutočnila medziuniverzitná Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia (ŠVOaUK) na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia je vrcholným podujatím súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce študentov v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie.

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov na jednotlivých vysokých školách/univerzitách, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti, zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike.

,,V neposlednom rade je to najmä podnecovanie a prehlbovanie záujmu študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu“, vyjadrila sa dekanka FMK UCM, Dana Petranová.

Tento, v poradí piaty ročník konferencie, bol rozdelený do troch sekcií: sekcia marketingovej komunikácie, sekcia masmediálnej komunikácie a sekcia umeleckej komunikácie.

Účastníci sa mohli registrovať už od 8.00 h, pričom celá konferencia trvala do 15.30 h, kedy sa uskutočnilo vyhodnotenie.  Na treťom mieste sa umiestnila   Ľudmila Krkošková s prácou „Len handrová bábika?“. Druhé miesto obsadil študent Tomáš Nízl, ktorého príspevok niesol názov ,,Product placement v percepcii teenagerov“. Víťazkou celej konferencie sa stala Mária Smatanová, ktorá vystúpila pred odbornú porotu a hostí s výbornou prácou ,,Numeráti ako fenomén digitálneho veku“. Všetky príspevky budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku z konferencie.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

 

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk