Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Jána Višňovského, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o začatie habilitačného konania

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

9. Tézy habilitačnej prednášky:

10. Oponenti:

V prípade potreby by jedného z oponentov mohla zastúpiť doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, CSc. – FF UK Bratislava.

11. Habilitačná komisia:

  • Dr.h.c. prof. PhDr. Juraj Vojtek, CSc. – FMK UCM v Trnave – predseda komisie
  • prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. – KŽ, FF UK Bratislava
  • doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – FM PEVŠ Bratislava

V prípade potreby by jedného z členov mohla zastúpiť prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. – FM UK Bratislava

12. Návrh habilitačnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
12.11.2015 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent na zasadnutí VR UCM v Trnave