Podklady k habilitačnému konaniu – Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá:

1. Žiadosť o začatie habilitačného konania

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3. Profesijný životopis:

4. Prehľad pedagogickej činnosti:

5. Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:

6. Zoznam publikácií:

7. Zoznam citácií a ohlasov predložený uchádzačom:

8. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FMK UCM pre začatie habilitačného konania:

9. Tézy habilitačnej prednášky:

10. Oponenti:

  • prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – FF UKF v Nitre –>  posudok
  • doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. – FMK UCM v Trnave –>  posudok
  • doc. Ing. Anton Kretter, PhD. – SPU v Nitre –>  posudok

V prípade potreby by jedného z oponentov mohol nahradiť prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD. – Akadémia umení v Bratislave

11. Habilitačná komisia:

  • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. – FMK UCM v Trnave – predseda komisie
  • prof. PhDr. Petr Matějů, PhD. – FSS VŠFS v Prahe
  • prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. – MTF STU v Trnave

V prípade potreby by jedného z členov komisie mohla nahradiť doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. – FF UKF v Nitre

12. Návrh habilitačnej komisie:

13. Rozhodnutie vedeckej rady:

14. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

15. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

  • 9.júna 2015 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave