Individuálne štúdium

Od tohto AR je postup schvaľovania individuálnych študijných plánov aktualizovaný, žiadosti bude posudzovať komisia pre IŠP.

  • O individuálny študijný plán môžu študenti požiadať do 2 týždňov od začiatku semestra. Žiadosti bude posudzovať komisia pre IŠP na základe osobného rozhovoru so študentom, pri ktorom sa bude zvažovať opodstatnenosť a relevancia žiadosti.
  • Ná základe odporúčania komisie bude o schválení, resp. neschválení individuálneho študijného plánu rozhodovať dekanka FMK UCM.
  • Po schválení žiadosti o IŠP dekankou FMK študent spracováva individuálny študijný plán do 15 dní odo dňa rozhodnutia dekanky v spolupráci s príslušnými pedagógmi (tlačivo na vybavenie IŠP – na stiahnutie nižšie).
  • Študent, ktorému bola schválená žiadosť o individuálny harmonogram štúdia (IHŠ) a rozhodnutie mu už bolo doručené, si toto rozhodnutie naskenuje (alebo odfotí) a mailom sa obráti na pedagógov, ktorí ho učia v príslušnom semestri.
  • Mail adresovaný pedagógovi bude obsahovať žiadosť o určenie podmienok pre absolvovanie konkrétneho predmetu a prílohou mailu bude rozhodnutie o schválení IHŠ. Po tom, ako bude mať študent vyjadrenia od všetkých pedagógov, ich vytlačí a pošle poštou alebo mailom na Študijné oddelenie FMK UCM v Trnave.
  • IŠP sa vyhotovuje v 2 exemplároch – jeden si ponecháva študent, druhý odovzdáva na študijné oddelenie fakulty.

Celá smernica k nahliadnutiu tu.

 
Späť hore ↑