Odborná prax

Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM majú možnosť popri štúdiu získavať skúsenosti v oblasti, ktorú študujú, prostredníctvom stáží v reklamných agentúrach, na marketingových oddeleniach firiem, v médiách a v iných inštitúciách. Zoznam ponúkaných pozícií je k dispozícii v sekcii Stáže a prax, a takisto sa zverejňujú aj na fakultnej facebookovej stránke.

Odborná prax

Odborná prax

Povinnú odbornú prax v celkovom rozsahu 2 týždňov (min. 20 hodín týždenne) absolvujú do konca bakalárskeho štúdia povinne denní a externí študenti študijných programov masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia a aplikované mediálne štúdiá a v celkovom rozsahu 4 týždne študenti študijného programu media relations.

Prax sa realizuje prostredníctvom aktívneho zapojenia študenta do činnosti pracoviska, ktorého náplň korešponduje s obsahom konkrétneho študijného programu.

Odbornú prax zapisujú:

Usmernenia k absolvovaniu odbornej praxe:

Preddiplomová prax

Preddiplomová prax

Študenti magisterských študijných programov absolvujú povinnú preddiplomovú prax v rozsahu 4 týždňov do konca magisterského štúdia.

Preddiplomovú prax zapisujú:

Usmernenia k absolvovaniu preddiplomovej praxe:

Oznamy

Formuláre na stiahnutie:

 
Späť hore ↑