Odborná prax

Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM majú možnosť popri štúdiu získavať skúsenosti v oblasti, ktorú študujú, prostredníctvom stáží v reklamných agentúrach, na marketingových oddeleniach firiem, v médiách a v iných inštitúciách. Zoznam ponúkaných pozícií je k dispozícii v sekcii Stáže a prax, a takisto sa zverejňujú aj na fakultnej facebookovej stránke.

POZOR, DÔLEŽITÉ! Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie.

Odborná prax

Odborná prax

Povinnú odbornú prax v celkovom rozsahu 2 týždňov (min. 20 hodín týždenne) absolvujú do konca bakalárskeho štúdia povinne denní a externí študenti študijných programov masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier a aplikované mediálne štúdiá. V celkovom rozsahu 4 týždne, čo predstavuje dokopy 60 hodín, absolvujú odbornú prax študenti študijného programu media relations (VZME) a marketingovej komunikácie.

Prax sa realizuje prostredníctvom aktívneho zapojenia študenta do činnosti pracoviska, ktorého náplň korešponduje s obsahom konkrétneho študijného programu.

Odbornú prax zapisujú:

Denné štúdium: 

Externé štúdium:

Usmernenia k absolvovaniu odbornej praxe:

Preddiplomová prax

Preddiplomová prax

Študenti magisterských študijných programov absolvujú povinnú preddiplomovú prax v rozsahu 4 týždňov do konca magisterského štúdia.

Preddiplomovú prax zapisujú:

Denné štúdium:

Externé štúdium:

Usmernenia k absolvovaniu preddiplomovej praxe:

Oznamy

Formuláre na stiahnutie (treba vybrať adresáta, ktorý zapisuje prax vášho odboru):

 
Späť hore ↑