Odborná prax

Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM majú možnosť popri štúdiu získavať skúsenosti v oblasti, ktorú študujú, prostredníctvom stáží v reklamných agentúrach, na marketingových oddeleniach firiem, v médiách a v iných inštitúciách. 

Zoznam ponúkaných pozícií je k dispozícii na stránke Kariérneho centra FMK a takisto sa zverejňujú aj na fakultnej facebookovej stránke. Informácie o súťažiach pre študentov zverejňujeme priebežne medzi novinkami na SharePointe.

Všetky aktuálne dokumenty, ako aj mená pedagógov potvrdzujúcich tlačivá o absolvovaní praxe, nájdu študenti na SharePointe

Odborná prax

Odborná prax

Povinnú odbornú prax v celkovom rozsahu 2 týždňov (min. 20 hodín týždenne) absolvujú do konca bakalárskeho štúdia povinne denní a externí študenti študijných programov masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier a aplikované mediálne štúdiá. V celkovom rozsahu 4 týždne, čo predstavuje dokopy 60 hodín, absolvujú odbornú prax študenti študijného programu media relations (VZME) a marketingovej komunikácie.

Prax sa realizuje prostredníctvom aktívneho zapojenia študenta do činnosti pracoviska, ktorého náplň korešponduje s obsahom konkrétneho študijného programu.

Preddiplomová prax

Preddiplomová prax

Študenti magisterských študijných programov absolvujú povinnú preddiplomovú prax v rozsahu 4 týždňov do konca magisterského štúdia.

 
Späť hore ↑