Fotoroma

Projekt Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie je zameraný na medzikultúrny dialóg a propagáciu súčasnej rómskej kultúry smerom k publiku na Slovensku a v Nórsku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu.

Cieľ projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prispieť k podpore kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu medzi majoritou a zástupcami sociálne vylúčených rómskych komunít. Hlavným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je vytvoriť atraktívnu platformu, ktorá umožní výmenu názorov a rokovaní medzi rôznymi kultúrami. Platforma bude podporovať aktívne vytváranie a tiež prezentáciu súčasného vizuálneho (fotografického) umenia mladých slovenských Rómov. Súčasne v rámci Slovensko-Nórskej medzikultúrnej výmeny a spolupráce príde k posilňovaniu európskej identity, pretože fotografia je vizuálne médium, ktoré je schopné komunikovať bez použitia jazyka, sprostredkovať univerzálne myšlienky naprieč rôznymi národmi, kultúrami a sociálnymi skupinami.

Partneri projektu chcú sprostredkovať autentickú správu o rómskej kultúre pomocou interaktívnej umeleckej komunikácie, ktorá zahŕňa mladé rómske talenty a umožniť im hovoriť za seba verejne umeleckým spôsobom, podporovaným slovenskými a nórskymi profesionálmi.

Partnerstvo zložené z akademickej, podnikateľskej a verejnej odbornosti zaoberajúce sa umením, komunikáciou a sociálnymi otázkami, si dalo za cieľ vytvoriť prostredie sebavyjadrenia a porozumenia, ktoré by viedlo k súboru jedinečných produktov – biografická publikácia fotografií vybraných diel rómskej mládeže a slovenských odborníkov a výstava autentických obrázkov, ktoré by vyjadrili tento odkaz počas doby trvania projektu. To bude umožnené zdieľaním odborných znalostí – stretnutie a výmena znalostí medzi odborníkmi na slovenskej a nórskej strane, terénne práce v rómskych komunitách a nakoniec predstavenie výsledkov prostredníctvom akcií v rámci projektu, ale aj mimo neho.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladé rómske talenty, ktoré budú vedené k silnému vizuálnemu posolstvu o ich prostredí. Táto cieľová skupina čelí nepriaznivým podmienkam každodenného života v rôznych aspektoch, a cieľom tohto projektu je podporovať ich vlastnú tvorbu „obraz“ ich situácie, ktorá by mohla priniesť väčšie povedomie o sebe samých a tiež ostatných.

Špecifické ciele

 • Podporiť mladé talenty  novým, atraktívnym a pútavým spôsobom, ktorý by im umožnil byť si vedomí seba samých a svojich možností,
 • zvýšiť ich dôveru,
 • oznámiť svoje posolstvo interne (vnútri svojej komunity) i navonok – pre domáce a medzinárodné publikum
 • ich správa bude podporovaná skúsenosťami profesionálov z radov partnerov projektu, a tak bude vytvárať väčšie porozumenie a prijatie rozmanitosti.

Aktivity

Aktivity

Na dosiahnutie stanovených cieľov bude potrebné zrealizovať nasledujúce aktivity:

 • Výmena poznatkov a rozvoj partnerstva medzi slovenským a nórskymi odborníkmi – 5-dňový študijný pobyt v Nórsku.
 • Workshopy s talentovanou rómskou mládežou pod vedením skúsených odborníkov FMK UCM v Muránskej Dlhej Lúke a Jelšava.
 • Verejné výstavy pod dohľadom profesionálov FMK UCM podporovaných konzultáciami nórskeho partnera – prezentujúce prácu rómskej mládeže.
 • Výstava organizovaná nórskym partnerom na verejnom priestore v centre Oslo.
 • Umelecká publikácia fotografií vybraných diel rómskej mládeže a slovenských odborníkov s krátkymi textami v slovenskom, nórskom, anglickom a rómskom jazyku.
 • Predstavenie prác – záverečný workshop a výstava na medzinárodnej konferencii „Marketing Identity 2016“ na zámku Smolenice.

Súvisiace dokumenty:

Partneri

Partneri

Kulturbyrået Mesén AS – má viac ako 15 rokov skúseností s vytváraním a prezentovaním  umeleckých projektov na verejnom priestore. Mnohé z ich projektov  vznikli v rámci medzinárodnej spolupráce, vrátane British Council, fínsko-nórskeho kultúrneho inštitútu a jednotlivých umelcov z celého sveta.

Rúbanka o.z. – sekundárny zástupca cieľovej skupiny, ktorého hlavnou úlohou je zapájanie nadaných rómskych žiakov a širokej verejnosti do výstupov projektu usporiadaním projektových podujatí (seminárov, výstav), sledovať proces tvorby fotografií žiakov, ktoré budú zobrazené na plánovaných výstavách. Bude tiež spoluorganizátorom a sprievodcom rómskych žiakov na záverečnej medzinárodnej konferencii a výstave v Smoleniciach.

Aktuality

Aktuality

Fotoroma je medzinárodný, slovensko-nársky projekt pre talentovanú rómsku mládež

Fotiť vie každý. Nie je to nič zložité. Najnovšie mobily to zvládnu bez problémov. Fotíme všetko, čo sa deje v našej tesnej blízkosti. Fotíme svoju prácu, záľuby, svoje lásky, deti, seba samých. Ako sme… čítať ďalej.

 

FOTOROMA-foto-clanok-majgemer

Výstava fotografií FOTOROMA z Gemera si našla miesto v Oslo, v Bratislave a teraz aj v Muránskej Dlhej Lúke

Projekt FOTOROMA – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie sa už pomaly, ale isto dostáva do povedomia ľudí. Tu, v najbližšom… čítať ďalej.

 

FOTOROMA-smolenice

Deti snímali svet, v ktorom žijú

Svedectvo o svojom živote nafotili deti z revúckeho okresu. Vznikla putovná výstava fotografií z prostredia vylúčených komunít. Od marca do decembra sa 25 mladých ľudí z Jelšavy a osady Rúbanka pri Muránskej Dlhej Lúke v okrese Revúca zaoberalo fotografovaním… čítať ďalej.

EN version

FOTOROMA

Project FOTOROMA – Raising awareness on Roma cultural diversity and building an intercultural dialogue through photography is focused on intercultural dialogue and promotion of current Roma culture among the public in Slovakia, Norway and on international level.

The project is co-financed by the EEA Grants and state budget.

Project objective

The aim of the project FOTOROMA is to contribute to the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue between the majority society and representatives of disadvantaged Roma communities. The main means for achieving the aim is to create an attractive platform enabling the exchange of views and meetings between different cultures. The platform will support the active creation and also the presentation of contemporary visual (photographic) art of young Slovak Roma. At the same time, in the context of Slovak – Norwegian intercultural exchange and cooperation, it will strengthen the European identity since photography is a visual medium that is capable of communicating a message without the use of language; it conveys universal ideas across various nations, cultures and social groups.

The project partners want to convey an authentic message about the Roma culture by using interactive artistic communication involving the young Roma talents and allow them to speak for themselves publicly in an artistic way, supported by the Slovak and Norwegian professionals.

The partnership includes academic, entrepreneurial and professional public dealing with dealing with art, communication and social issues has set itself the aim to create an environment of self-expression and understanding that would lead to a set of unique products – beautiful book of photographs and exhibition of authentic images that would convey this message beyond the project duration. This will made possible by sharing the professional knowledge – meeting and knowledge exchange between professionals on Slovak and Norwegian side, subsequent field work in Roma communities and finally the presentation of project outcomes through events within the project, but also beyond.

Target group

The target group are foremost the young Roma talents, who will be supported to create a strong visual message about their environment. This target group faces unfavourable conditions in everyday life in various aspects. The aim of the project is to support them in creating their very own „picture“ of their situation, which could bring more awareness both to themselves and others.

Specific goals

 • Support young talents in a new attractive way that will allow them to build awareness about themselves and their possibilities,
 • Raise their confidence,
 • Present one´s message internally (within own community) and publically – for domestic and international audience,
 • Their administration will be supported by the experience of professionals among the project partners and in this way it will promote better understanding and acceptance of diversity.

Activities

To achieve the set goals it is required to implement following activities:

 • Exchange of knowledge and development of partnership between the Slovak and Norwegian professionals – 5-day study visit in Norway.
 • Photography workshops with talented Roma youth led by experienced FMK UCM professionals in two Slovak localities (Roma settlements) – central and eastern Slovakia (Muranska Dlha Luka and Jelsava).
 • Public exhibitions curated by the FMK UCM professionals supported by the Norwegian consultation – presenting the work of Roma youth  in two selected Slovak localities (Muranska Dlha Luka and Moldava nad Bodvou).
 • One exhibition organized by the Norwegian partner in public space in the centre of Oslo, Norway.
 • Almanac – photo publication of the selected works of the Roma youth and Slovak professionals with short texts/descriptions in four languages (Slovak, Norwegian, English, Roma)
 • Presentation – final workshop and exhibition at an international conference „Marketing Identity 2016“ in Smolenice Castle, Slovakia.

Partners

Kulturbyrået Mesén AS – has more than 15 years of experience with creating and presenting art projects in public space. Numerous projects resulted from international cooperation including British Council, Finnish-Norwegian Cultural Institute and individual artists from all around the world.

Rúbanka o.z. (citizens association) – secondary representative of the target group whose main task is to involve talented Roma pupils and wide public into the project outcomes by organizing project events (seminars and exhibitions) and monitor the process of taking photographs by pupils. The photographs will be presented during planned exhibitions. Rúbanka o.z. will also be the co-organizer and guide for Roma pupils at the closing international conference in Smolenice.

Program SK05 – Protection and revitalization of cultural and natural heritage „Save the heritage of our ancestors “
“EEA Grants and Norway Grants – Cooperation with common values“

 

znaksr

Výška projektového grantu: 108 454 €

Program SK05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“
„Granty EHP a Nórska –Spoluprácou k spoločným hodnotám“

 
Späť hore ↑